نویسنده = سیدمحمدرضا مشهورالحسینی
آسیب شناسی چارچوب افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401

هادی حدادی؛ سیدمحمدرضا مشهورالحسینی؛ صدیقه محمدی