نویسنده = ناصر آزاد
بررسی اثربخشی تبلیغات ویدیویی عمودی اینستاگرام بر رفتار تعاملی کاربران آنلاین در صنعت تجهیزات پزشکی (مدیکال ایران)

دوره 3، شماره 3، آذر 1402

10.30495/enkn.2023.71440.1062

فتانه علیزاده مشکانی؛ پریما خان بابائی؛ مرتضی هنرمند عظیمی؛ ناصر آزاد؛ ناصر فقهی فرهمند