نویسنده = حسین وظیفه دوست
ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکتهای شهر فرودگاهی

دوره 3، شماره 3، آذر 1402

10.30495/enkn.2023.23059

ناصر آقایی؛ حسین وظیفه دوست؛ محمدعلی عبدالوند؛ حمیدرضا سعیدنیا