کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
تأثیر جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد مالی و نوآوری اجتماعی با میانجیگری عملکرد اجتماعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401

محسن مطیعی؛ علیرضا شیرین؛ وجیهه سراج؛ فاطمه منتظری سانیج