کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
مروری بر کارآفرینی در اکوسیستم اینترنت اشیاء

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402

10.30495/enkn.2023.23051

رویا شهابی؛ احسانه نژادمحمد نامقی


موانع توسعه مهارت کارآفرینی در دانشجویان پرستاری و مامایی: یک مطالعه توصیفی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

لیلی بریم نژاد؛ مرجان مردانی حموله؛ آلیس خاچیان