کلیدواژه‌ها = عوامل فرهنگی
بررسی اثر عوامل فرهنگی بر خلق اعتماد به تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

سید رسول حسینی؛ عمار مقدس شرق؛ مهدی غفوری فرد؛ احسان محمدی باجگیران