کلیدواژه‌ها = شهرت شرکت
بررسی اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد به برند

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی؛ سمانه کلدانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی