دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

A Comparative Effect of Digital Marketing and Traditional Marketing On Iranian Insurance Industry (Case Study: Saman Insurance)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

مهران حیدری منش؛ الهام نجفی وایقان