تاثیر رهبری تحول آفرین بر کارافرینی سازمانی از طریق یادگیری در شرکتهای بیمه (مطالعه موردی : شرکت بیمه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی ، دانشگاه ازاد قزوین

2 مدیریت دولتی ، قزوین

3 قزونی

چکیده

عصر حاضر، عصر تغییرات و تحولات اساسی و بنیادی است و سازمان‌هایی می توانند خود را با این شرایط تطبیق داده و در رقابت باقی بمانند که مدیران و رهبرانی کارآمد ، تحول گرا و با چشم اندازی بلند مدت داشته باشند. رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای برای تغییرات بلند مدت سازمانی است که دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می‌سازد. رهبران تحول آفرین با ایجاد جو نوآوری و یادگیری سازمانی برای ایجاد عملکرد سازمانی مطلوب تلاش می‌کنند.هدف این مطالعه بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی از طریق یادگیری است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها نیز میدانی تلقی می‌شود.ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که شامل 40 سوال برای سنجش کل متغیرهای پژوهش است.روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بیمه ایران در استان گیلان به تعداد 492 نفر است.با استفاده از فرمول کوکران تعداد 224 نفر به عنوان نمونه نهایی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.به منظور آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید.نتایج نشان می‌دهد که رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی و یادگیری تاثیر معناداری داشته است.همچنین یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نیز تاثیر معناداری داشته و در نهایت نتایج حاکی از نقش میانجی یادگیری سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of transformational leadership on organizational entrepreneurship through learning in insurance companies (Case Study: Iran Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Reza Ehtesham Rasi 1
  • javad Mehrabi 2
  • Nahid Ranjbar Talami 3
1 Industrial , Islamic Azad University
2 public Managemnt
3 بازرگانی ، قزوین
چکیده [English]

Nowadays, it is common to fundamental changes and organizations can adapt to these conditions and remains competitive and efficient which managers and transformational leaders have a long-term perspective. Organization basis for long-term transformational leadership and organizational changes which allow access to higher goals for organizational system. Transformational leadership creates an atmosphere of innovation and organizational learning is trying to create optimal organizational performance. The purpose of this study was to evaluate the effect of transformational leadership on organizational entrepreneurship with considering the role of Learning. The research is descriptive and is applied to the target. Based on field data collection is also considered. The tool of data collection in this paper is a questionnaire containing 40 questions was designed to measure the research variables..Validity of questionnaire was confirmed by professors and experts comments and CFA and reliability were confirmed of it using Cronbach alpha. The population of this study is all Employee of Iran Insurance in Gilan province that is 492. Using the Cochran Formula, 224 employees were studied as a final sample of research. To test the hypothesis was used structural equation modeling approach. The results showed that transformational leadership has a positive significant effect on organizational entrepreneurship and learning. In addition, Learning has a significant effect on organizational entrepreneurship. Finally, results showed that organizational learning has a mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Organizational entrepreneurship
  • organizational learning