شناسایی تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر قابلیت نوآوری (مطالعه موردی: شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در سالهای اخیر دوسوتوانی سازمانی به صورت فزایندهای به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه دست اندرکاران و محققان مدیریت را به خود جلب کرده است. دوسوتوانی سازمانی مفهومی جدید در مدیریت است که در همتراز کردن شایستگی های مختلفی سازمان نقشی کلیدی را ایفا می کند تا تقاضاهای متناقض ناشی از فرصت های کسب و کار جدید و اصلی را اداره نمایند. موضوع دوسوتوانی سازمانی بهره برداری از فرصت های موجود و اکتشاف فرصتهای جدید است. دو بعد اکتشاف و بهره برداری در سه موضوع دوسوتوانی ساختاری ، دوسوتوانی زمینه ای و دوسوتوانی مدیریتی نمود پیدا می کند. هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های دوسوتوانی موثر بر قابلیت های نوآوری در شرکت های مستقر در پارک پردیس می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه مدیران و خبرگان شرکت های مستقر در پارک پردیس می باشد. کل شرکت های پارک که دارای ویژگی های مناسب برای پژوهش بودند 41 شرکت بودند، لذا به منظور بررسی و استخراج الگوی پژوهش 41 پرسشنامه میان این شرکت ها توزیع شد، که از این 41 پرسشنامه درنهایت 35 پرسشنامه دریافت گردید. برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده و تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ، Smart PLS 2 انجام شده است. نتایج نشان داد که دوسوتوانی بر قابلیت نوآوری تاثیر معنادارای دارد. درنهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the impact of Organizational ambidexterity on innovation capability (Case Study: Companies Based in the Pardis Technology Park)

نویسنده [English]

  • Abbas khamseh
university faculty
چکیده [English]

Background: In recent years, Organizational ambidexterity has increasingly attracted the attention of management stakeholders and researchers in order to achieve a sustainable competitive advantage. Organizational ambidexterity is a new concept in management that plays a key role in aligning the various competencies of the organization to manage the conflicting demands of new and original business opportunities. The issue of Organizational ambidexterity is exploiting existing opportunities and exploring new ones. The two dimensions of exploration and exploitation are manifested in three issues: structural ambidexterity, contextual ambidexterity and managerial ambidexterity.
Objective: The purpose of this study is to identify ambidexterity indicators affecting innovation capabilities in companies based in the Pardis Park.
Methods: The present study is an applied goal and a descriptive-survey method. The data collection tool was a questionnaire and the statistical population of this study involved managers and experts of companies in the Pardis Park. Structural equation modeling was used to test the hypotheses and analyzes were performed using SPSS and Smart PLS software.
Findings: The effect of ambidexterity on innovation capability is with a standard path coefficient of 0.804, and the significant value of this relationship is equal to 13.742, which is higher than the value of 1.96 and its positive and significant effect is confirmed.
Conclusion: The more ambidexterity there is in the companies based in the Pardis technology park, the greater the innovation capability in these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ambidexterity
  • organizational ambidexterity
  • innovation capability
  • exploration
  • exploitation
  • Pardis Technology Park