نقش عوامل سیاسی-فرهنگی به عنوان عوامل کاهنده ریسک نامطلوب در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

مقدمه: این تحقیق در راستای تعیین عوامل سیاسی-اقتصادی که نقش کاهنده ی ریسک در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند با رویکردمالی و بازاریابی انجام شد.
روش شناسی: در سنجش کمی عوامل سیاسی-فرهنگی از مدل قیمت گذاری آربیتراژ و ریسک نامطلوب در صنعت پتروشیمی و از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با ضریب بتای نرم افزار متلب و اکسل استفاده شد. در سنجش کیفی (رتبه بندی) عوامل سیاسی-فرهنگی با رویکرد بازاریابی-مالی و 3 نمونه پرسشنامه استفاده شد و این پرسشنامه ها از طریق آزمون رتبه بندی فریدمن در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: یافته های کمی حاکی از این است که در بازدهی سهام پرتفوی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ریسک نامطلوب سهام دیده می شود که یافته های کیفی حاکی از این است عوامل سیاسی از جمله حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مشترک مهمترین عامل کاهنده همین ریسک نامطلوب در صنعت پتروشیمی هستند. همچنین، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی نیز عامل مهم دیگری در کاهش ریسک در صنعت پتروشیمی شناسایی شده است.
نتیجه گیری: بیشترین ریسکی که بازدهی سهام پرتفوی شرکت های پتروشیمی را تهدید می کند، ناشی از عوامل سیاسی، فرهنگی، قوانین و مقررات، تکنولوژی و... می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of political-cultural factors as undesirable risk reducing factors in the petrochemical industry

نویسنده [English]

  • jehad barzigar
islamic azad university of central tehran branch
چکیده [English]

introduction: This study was conducted to determine the political-economic factors that play a risk-reducing role in petrochemical companies listed on the Tehran Stock Exchange with a financial and marketing approach.
Methodology: In quantitative assessment of political-cultural factors, arbitrage pricing model and adverse risk in the petrochemical industry and a questionnaire and analysis of answers with beta coefficient of MATLAB and Excel software were used. In qualitative assessment (ranking) of political-cultural factors with marketing-financial approach and 3 samples of questionnaires were used and these questionnaires were analyzed through Friedman ranking test in SPSS software.
Findings: Quantitative findings indicate that the return on stocks of the portfolio of petrochemical companies listed on the Tehran Stock Exchange shows an unfavorable stock risk, which qualitative findings indicate that political factors such as government support for foreign investment and Joint ventures are the most important factor in reducing this unfavorable risk in the petrochemical industry. Also, increasing the export of petrochemical products has been identified as another important factor in reducing risk in the petrochemical industry.
Conclusion: The highest risk that threatens the return of shares in the portfolio of petrochemical companies is due to political and cultural factors, laws and regulations, technology, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political-Cultural Factors
  • Adverse Risk
  • Arbitrage Pricing Model
  • Petrochemical Industry