تأثیر پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران بوده است. همچنین، این پژوهش بررسی می‌کند که پویایی‌های کسب‌وکار منطقه‌ای چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می‌کنند. جامعه تحقیق را افراد و متخصصان فعال در حوزه گردشگری سلامت استان کرمانشاه به تعداد 94 نفر تشکیل می‌دهند. پارادایم این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 34 پرسش به نمونه آماری متشکل از 75 متخصصان این حوزه ارائه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمون‌های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تأیید شد. سپس، داده‌های گردآوری‌شده به کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر شکل‌گیری اکوسیستم مؤثر است. شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت مؤثر است. همچنین پویایی‌های کسب‌وکار منطقه‌ای در استان کرمانشاه بر پیامدهای گردشگری سلامت مؤثر است. در نهایت، پویایی‌های کسب‌وکار منطقه‌ای در رابطه میان شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی و پیامدهای گردشگری سلامت نقش تعدیلی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the antecedent of the formation of entrepreneurial ecosystem on the consequences of health tourism in Iran (Case study: Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • nahid jalilian 1
  • Bijan Rezaee 2
  • Ali Badizadeh 3
1 According to the Center for Studies and Development of the University of Medical Sciences , Kermanshah
2 Assistant Professor of Department of Management, Faculty of Entrepreneurship Management, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the antecedent of the formation of entrepreneurial ecosystem on the consequences of health tourism in Iran. This study also examines the role that regional business dynamics play in strengthening or weakening this relationship. The research population consists of 94 individuals and specialists active in the field of health tourism in Kermanshah province.. The philosophy of the research is positivism, the approach is deductive, and the strategy is surveying. After reviewing the literature and designing a conceptual model, a questionnaire consisting of 34 questions was presented to a statistical sample consisting of 75 experts in this field. Then, the data were gathered and analyzed by Smart PlS software through correlation matrix, structural equation model and fitness test. The results of data analysis show that the antecedent of the formation of the entrepreneurial ecosystem is effective on the formation of the ecosystem. The formation of entrepreneurial ecosystem is effective on the consequences of health tourism. Finally, regional business dynamics play a moderating role in the relationship between the formation of the entrepreneurial ecosystem and the consequences of health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • Entrepreneurship
  • Health Tourism