ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی در حوزه استراتژی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد/گروه مدیریت اجرایی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد علوم و تحقیقات / تهران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرتهران

چکیده

1) چکیده
پژوهش حاضر به منظور ارائه یک مدل مفهومی جهت بررسی و تبیین تأثیر هوش استراتژیک بر توسعه سازمان و رفتار کارآفرینی با توجه به نقش میانجی رهبری تحول‌گرا صورت گرفته است. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که هوش استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه سازمان، رفتار کارآفرینی و رهبری تحول‌گرا دارد. در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است (احمدی و همکاران (2020)، ابوزید (2018) و ما و جیانگ (2018)) علاوه بر تاثیر هوش استراتژیک (بعنوان قابلیتی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در خارج و داخل سازمان در راستای تصمیم‌گیری توسط کارکنان و مدیران) بر توسعه سازمان و رفتار کارآفرینی (شامل فعالیت‌هایی همچون ایجاد کسب وکار و ورود محصول جدید و یا ایجاد ساختار استراتژیک در سازمان)، تاثیرات مثبت و معنا دار رهبری تحول‌گرا بر رفتار کارآفرینی و توسعه سازمان را نیز مشاهده شده است.

2) کلمات کلیدی هوش استراتژیک، توسعه سازمان، رفتار کارآفرینی، رهبری تحول‌گرا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model to investigate the affecting entrepreneurial behavior in the field of organizational strategy factors

نویسندگان [English]

  • Roholah Farmani 1
  • ehsaneh nejad mohammad nameghi 2
1 Faculty of Management and Economics/Islamic Azad university/Science and research Branch
2 Faculty of Management and Economics/Islamic Azad university/Science and research Branch
چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted to provide a conceptual model to investigate and explain the effect of strategic intelligence on organizational development and entrepreneurial behavior with respect to the mediating role of transformational leadership. Various studies have shown that strategic intelligence has a positive and significant effect on organizational development, entrepreneurial behavior and transformational leadership. In the studies that have been done in this field (Ahmadi et al. (2020), Abu Zaid (2018) and Ma and Jiang (2018)) in addition to the effect of strategic intelligence (as a ability to analyze information inside and outside the organization in order to Decision-making by employees and managers) on the development of the organization and entrepreneurial behavior (including activities such as starting a business and introducing a new product or creating a strategic structure in the organization), the positive and meaningful effects of transformational leadership on entrepreneurial behavior and organizational development Has also been observed.
Keywords:
Strategic Intelligence, Organizational Development, Entrepreneurial Behavior, Transformational Leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Intelligence
  • Organizational Development
  • Entrepreneurial Behavior
  • Transformational Leadership