بازی جنگ کسب و کار ( گونه شناسی، عناصر و فرآیند)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه: مطالعه و تحلیل جوانب کسب و کار تأثیر مثبتی بر توانایی‌های سازمان در حوزه رقابت پویا دارد. در این راستا، این تحقیق با تلاش در جهت گونه شناسی رویکرد بازی جنگ در ادبیات مدیریت و تعیین جایگاه و اهداف مرتبط با هر بعد، سعی در شناسایی هر چه بهتر لزوم کاربرد بازی جنگ کسب و کار در فرایند تصمیم‌گیری پویا را برای سازمان آشکار می سازد. بازی جنگ کسب و کار به لحاظ فکری، محیطی آزاد و ایمن در برابر شکست است که به عوامل مؤثر بر موفقیت و یا شکست رقابتی در محیط پویا، کمک کرده و فرآیندی با چالش مشارکتی و خلاق است که معمولاً مورد قضاوت یا داوری قرار می‌گیرد. این امر منجر به هدایت رویدادهای پویا در تصمیمات اجراکنندگان آن در پی تحلیل موقعیت رقابتی شده و جهت فراهم آوردن امکان تجربه تصمیم‌گیری برای مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش: با توجه به آنکه کاربرد این رویکرد در حوزه مدیریت در مرحله ابتدایی قرار دارد و در این زمینه مطالعه‌ای در داخل کشور انجام نپذیرفته، سعی می گردد با بررسی مطالعات خارج از کشور و مروری بر ادبیات مرتبط با آن پرداخته شد.
هدف: معرفی و بررسی گونه شناسی بازی جنگ، شناسایی عناصر، فرآیند و مراحل، کاربردها و تکنیک‌ها، اصول و دستورالعمل، نقش‌ها و مسئولیت‌ها و به معرفی این رویکرد میان‌رشته‌ای می باشد.
نتیجه گیری: ذکر مزایا و محدودیت‌های رویکرد بازی جنگ کسب و کار و ارائه اهداف مرتبط با هر حوزه بازی جنگ مرتبط با حوزه مدیریت، پایان‌بخش این تحقیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business wargaming (typology, elements and process)

نویسنده [English]

  • samira shahmansouri
PhD student in Marketing Management, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Studying and analyzing business aspects has a positive effect on the organization's capabilities in the field of dynamic competition. In this regard, this study tries to identify the need for the application of business wargaming in the dynamic decision-making process for the organization by trying to typologically approach the wargaming in the management literature and determine the position and goals related to each dimension. The business wargaming is an intellectually free and safe environment against failure that contributes to the factors influencing the success or failure of competition in a dynamic environment, and is a participatory and creative challenging process that is often judged or judged. To take. This leads to dynamic events in the decisions of its implementers following the analysis of the competitive situation and is used to provide a decision-making experience for managers.
Method: Considering that the application of this approach in the field of management is at an early stage and in this field no study has been done in the country, we try to study the study abroad and review the related literature.
Objective: To introduce and study the typology of wargaming, identify elements, processes and stages, applications and techniques, principles and instructions, maps and responsibilities, and to introduce this interdisciplinary approach.
Conclusion: Mentioning the advantages and limitations of the business wargaming approach and presenting the goals related to each field of wargaming related to the field of management is the end of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wargaming
  • business
  • decision making
  • dynamic competition