آسیب شناسی چارچوب افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد واحد بیرجند ، بیرجند، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد واحد بیرجند

چکیده

در سال‌های گذشته، مسئولیت‌پذیری اجتماعی اهمیت و مقبولیت زیادی پیدا کرده است و بهره‌وران به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده‌اند؛ درنتیجه شرکت‌ها باید شاخص‌های مختلف مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را افشا کنند. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش‌های مالی نیست، بلکه آن ها معمولاً دسته‌ای از اطلاعات غیرمالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان، افشا می‌کنند. در فرهنگ حسابداری افشاء یک واژه فراگیر بوده و به عنوان یکی از اصول حسابداری طبقه‌بندی می‌شود که تمامی فرایندهای با اهمیت مالی را در برگرفته و بر کلیه جوانب مالی موٍثر می‌باشد که شامل برنامه‌های فعلی و پیش‌بینی آینده است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، پس از شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و کمیت و نوع اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه بررسی شد، اطلاعاتی که افشای آنها الزامی می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان دهنده الزام بازار سرمایه به افشای اطلاعاتی از قبیل آمار مربوط بـه دادوستد روزانه، فهرست اوراق پذیرفته شده نمادهای متوقف نیز اطلاعات جامع مربوط به معاملات اوراق بهادار شرکت‌ها، براساس قوانین مقررات می‌باشد. واسـطه هـای مـالی نیـز گزارش عملکرد اداری، حساب مشتریان کفایت سرمایه را به مقام ناظر گزارش مـی‌دهنـد. همچنین ناشران موظفند در مرحله ثبـت عرضـه عمـومی اوراق بهـادار نیـز پـذیرش در بورس ها، اطلاعات مالی سایر اطلاعات مهم را به عموم افشا نمایند. نظارت بـر نحـوه اجـرا میزان پیروی از سیاست ها الزام های تعیین شده برای افشای اطلاعات بر عهده مقـام نـاظر بـر بازار سرمایه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of information disclosure framework in the Iranian capital market

نویسندگان [English]

  • hadi hadadi 1
  • seyed mohammad reza Mashhour AlHosseini 2
  • sedigheh mohammadi 3
1 M.Sc., Accounting, Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
2 Department of Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran
3 M.Sc., Accounting, Birjand Branch of Azad University
چکیده [English]

In recent years, social responsibility has become very important and popular, and beneficiaries have paid special attention to this issue; As a result, companies have to disclose various indicators of their social responsibility. Today, information disclosure is not limited to financial information in the context of financial reporting, but they also usually disclose a set of non-financial information with the aim of influencing users' decisions. In the accounting culture, disclosure is a universal term and is classified as one of the accounting principles that encompasses all processes of financial importance and affects all aspects of finance, including current plans and future forecasts. Therefore, in the present study, after identifying the dimensions, components and quantity and type of information published by companies present in the capital market, the information that is required to be disclosed was examined. Studies have shown that the capital market is required to disclose information such as daily trading statistics, the list of accepted securities, and comprehensive information on corporate securities transactions, in accordance with the rules. Financial intermediaries also report administrative performance, customer capital adequacy accounts to the supervisor. Publishers are also required to disclose financial information of other important information to the public at the stage of registering the public offering of securities as well as admission to stock exchanges. Supervision of the implementation of the policy to the extent of compliance with the requirements set for the disclosure of information will be the responsibility of the supervisor of the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Information Disclosure Framework
  • Iranian Capital Market