شناسایی موانع و چالش های کارآفرینی الکترونیکی با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه:کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در سطح شهر ایلام )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد مهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مهران، ایران

2 گروه مدیریت,,شرکت پالایش گاز ایلام,,ایلام,ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، شرکت پالایش گاز ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع و چالش های کارآفرینی الکترونیکی با رویکرد آمیخته در میان کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در سطح شهرستان ایلام است. روش تحقیق این پژوهش به روش تحلیل آمیخته (تحلیل تم- تحلیل آماری) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است که گروه اول مدیران و خبرگان حوزه کارآفرینی الکترونیکی و جامعه دوم کلیه کارآفرینان شرکت های نوپا در سطح شهرستان ایلام است، نمونه گیری در این پژوهش در بخش کیفی به صورت گلوله برفی صورت گرفته است که به تعداد 10 نفر از خبرگان و مدیران و کارآفرینان الکترونیکی برای مشارکت در فرایند جمع آوری داده ها و مصاحبه ها انتخاب شدند و در روش کمی نیز 155 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده از مصاحبه ی عمیق به روش تحلیل تم و smart pls تحلیل گردید. با تجزیه و تحلیل داده ها پنج مولفه اصلی کارآفرینی الکترونیکی، شامل تشخیص فرصت، کشف ایده، تحلیل بازار، امکان سنجی و راه اندازی در 19 مقوله و 48 مولفه شناسایی و استخراج شد. یافته ها نشان داد که کلیه این مولفه ها به عنوان موانع و مشکلات کارافرینی الکترونیکی بر عملکرد کارآفرینان تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the barriers and challenges of e-entrepreneurship with a mixed approach (Case study: Start-up e-businesses in Ilam city

نویسندگان [English]

  • sadegh Feizollahi 1
  • Hosseinali Heydari 2
  • hasanali heydari 3
1 Islamic Azad University, Mehran
2 Department of management, IGTC,Ilam,Iran
3 Master of International Business Management , Ilam Gas Refining company, Ilam. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the barriers and challenges of e-entrepreneurship with a mixed approach among start-up e-businesses in Ilam city. Research Method This research has been done by mixed analysis (theme analysis-statistical analysis). The statistical population of this study includes two groups, the first group is managers and experts in the field of electronic entrepreneurship and the second group is all entrepreneurs of start-up companies in Ilam city. Experts, managers and e-entrepreneurs were selected to participate in the data collection process and interviews, and in the quantitative method, 155 people were selected as a statistical sample. Data collected from in-depth interviews were analyzed by theme analysis and smart pls. By analyzing the data, five main components of e-entrepreneurship, including opportunity recognition, idea discovery, market analysis, feasibility study and launch in 19 categories and 48 components were identified and extracted. Findings showed that all these components as barriers and problems of e-entrepreneurship affect the performance of entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Internet Business
  • Internet Entrepreneurship