بررسی مهمترین عامل در تاب آوری سازمانی شبکه بانکداری در شرایط تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تبریز ، دانشکاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد ارومیه ، دانشکاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد ارومیه ، دانشکاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

4 گروه ریاضی، واحد تبریز ، دانشکاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر، مفهوم تاب‌آوری سازمانی، تمرکز خود را از سازمان‌های بخش خصوصی به سازمان‌های دولتی تغییر داده است که وسعت و قلمرو تهدیداتی که با آن‌ها روبرو هستند، باز تعریف شده است. نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بسیار حائز اهمیت می باشد. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا می کند. در این خصوص، سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. این مطالعه در بخش کمی کلیه کارکنان شعب بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 بوده که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی بررسی گردید و طبق آزمون فریدمن رتبه بندی گردید نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از میان سایر عوامل، عامل سیاست های مالی بیشترین تاثیر در تاب اوری بانکها را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Organizational Resilience in the Banking Network under Sanctions

نویسندگان [English]

  • farzad shahkarami 1
  • Reza Rostamzadeh 2
  • Jafarsadeg Feizi 3
  • Mohammad Pasban 1
  • Nima Azarmir Shotorbani 4
1 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
3 Department of Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
4 Department of Mathematics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the concept of organizational accountability has shifted its focus from private sector organizations to government agencies, redefining the scope of the threats they face. The role of banks in equipping and allocating financial resources is very important. This is more evident in the case of the bank-oriented economy of Iran.In this regard, the developed banking system, in addition to its tasks, must also have high strength and be able to withstand various internal and external shocks. This study was conducted in a quantitative part of all employees of the branches of the Export Development Bank of Iran in 2021, from which 250 people were selected as a sample based on the Cochran's formula.Then, the factors affecting organizational resilience were examined and ranked according to Friedman test. The results of the research showed that among other factors, the financial policy factor has the greatest impact on banks' resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational resilience
  • Boycott
  • financial policy
  • Banking network
  • Export Development Bank