مروری جامع بر ادبیات و عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرسی و ارتباط آن با برخی مفاهیم مالی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه ازاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مروری بر مفهوم تاخیر در گزارش حسابرسی، عوامل موثر با آن و ارتباط آن با برخی مفاهیم مالی می باشد. تاخیر در گزارش حسابرس به معنی مدت زمان بین تاریخ تهیة صورت های مالی و تاریخ گزارش حسابرس می باشد. بررسی های این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرسی به طور کلی در سه دسته قرار می گیرند که عبارت از عوامل مرتبط با حسابرس مستقل (شامل اندازه حسابرس، اظهار نظر مشروط حسابرس، ریسک گزارش دهی و تعداد بندهای گزارش حسابرس) عوامل مرتبط با راهبری شرکتی (شامل تمرکز مالکیت، اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره) و عوامل مرتبط با کمیته حسابرسی (شامل استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی) می باشند. همچنین بررسی های بیشتر نشان داد که مفاهیمی همچون دوگانگی وظایف مدیرعامل، اجتناب مالیاتی و مدیریت سود سبب افزایش تاخیر در گزارش حسابرسی می گردند. اما متغیرهایی همچون تنوع جنسیتی هیات مدیره، منجر به کاهش تاخیر در گزارش حسابرسی می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comprehensive review of the literature and the factors affecting the delay in the audit report and its relationship with some financial concepts

نویسندگان [English]

  • fatemeh amini 1
  • seyed mohammad reza Mashhour AlHosseini 2
1 Master of Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

A comprehensive review of the literature and the factors affecting the delay in the audit report and its relationship with some financial concepts. The purpose of this study is to review the concept of delay in the audit report, the factors affecting it and its relationship with some financial concepts. Delay in the auditor's report means the time between the date of preparation of the financial statements and the date of the auditor's report. The findings of this study showed that the factors affecting the delay in the audit report generally fall into three categories, which are the factors related to the independent auditor (including the size of the auditor, the auditor's conditional comment, reporting risk and the number of paragraphs of the auditor's report). Factors related to corporate governance (including ownership focus, board size and board independence) and factors related to the audit committee (including the independence of the audit committee and the expertise of the audit committee). Further studies also showed that concepts such as dual CEO duties, tax avoidance, and earnings management increase delays in audit reporting. But variables such as the gender diversity of the board of directors reduce the delay in the audit report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor's report delays
  • board gender diversity
  • dual CEO's duties
  • tax avoidance
  • earnings management