توسعه الگوی استراتژیک تجارت الکترونیک بر بهبود فضای کسب و کار در شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های دانش بنیان استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرعامل شرکت تدبیرتجارت پیشرو

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر توسعه استراتژیک تجارت الکترونیک بر بهبود فضای کسب و کار است.
این تحقیق بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس رویکرد از نوع کمی و از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. روش نمونه‌گیری تحقیق حاضر تصادفی ساده می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت‌های دانش بنیان مستقر در استان مازندران تشکیل می‌دهند. تعداد 165 شرکت در نظر گرفته شد که با توجه به جدول مورگان تعداد 115 نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی با استفاده از متغیرهای جمعیت شناختی با نرم‌افزارهای SPSS استفاده گردید. نتایج به دست آمده فرضیات تحقیق به کمک نرم‌افزار PLS نشان می‌دهد متغیر به‌کارگیری نیروی انسانی یکی از ابعاد توسعه الگوی استراتژیک تجارت الکترونیک با شدت تأثیر 685/0 بیشترین تأثیر را بر بهبود فضای کسب و کار در شرکت‌های دانش بنیان استان مازندران دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a strategic e-commerce model to improve the business environment In knowledge-based companies (Case study: Knowledge-based companies in Mazandaran province)

نویسنده [English]

  • seifollah talebi zarimahaleh
ceo s of tadbir tejarat pishro
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of strategic development of e-commerce on improving the business environment.
This research is based on the purpose of an applied research and is based on a quantitative approach and a descriptive survey research. The sampling method of the present study is simple random. The measurement and data collection tool in this study was a standard questionnaire that Cronbach's alpha coefficient was used to assess its reliability. The statistical population of the research consists of managers and employees of knowledge-based companies based in Mazandaran province. 165 companies were considered and 115 samples were selected according to Morgan table. To analyze the data, descriptive statistics method was used using demographic variables with SPSS software. The results obtained from the research hypotheses using PLS software show that the variable of manpower utilization is one of the dimensions of developing a strategic model of e-commerce with an impact intensity of 0.685 has the greatest impact on improving the business environment in knowledge-based companies in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Development of strategic e-commerce model"
  • "improving business environment"
  • " knowledge base"