بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی، اعتبار و مزیت رقابتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

به رسمیت شناختن رابطه مستقیم بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت اخیراً مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. در حالی که ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت، موضوع غالب در بسیاری از مقالات بوده است یافته ها برخی از این مطالعات نسبتاً عدم رابطه و برخی یک رابطه منفی را نشان دادند.در نهایت می توان نتیجه گرفت که رابطه بین CSR و عملکرد شرکت پیچیده تر از این چیزی است که نتایج بسیاری از مطالعات قبلی نشان داده است.
مقاله حاضر با هدف تعیین رابطه‎ی بین مسئولیت اجتماعی، اعتبار و مزیت رقابتی بر عملکرد کسب و کار ها انجام شده است. در این پژوهش نمونه‎ای شامل 109 شرکت از 19 صنعت مورد مطالعه قرارگرفته است. دوره مالی مورد بررسی 1394 الی 1399 بوده که از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که مسئولیت اجتماعی و اعتبار شرکت تاثیر منفی و مزیت رقابتی تاثیر مثبت بر بازده حقوق صاحبان سهام داشته است. همچنین مزیت رقابتی تاثیر مثبت بر بازده دارایی‌ها شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effect of social responsibility, credit and competitive advantage on financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Seyed fakhreddin Fakhrhosseini
Department of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Recognition of the direct relationship between CSR and firm performance has garnered much interest among authors recently. The findings are rather inconclusive and misleading. This is because, while a positive association between CSR and firm performance has been a dominant theme in many articles, universally, others suggested a negative or no correlation. Finally, it can be concluded that the relationship between CSR and firm performance is more complicated than the results of many previous studies indicate.
The present article aims to determine the relationship between social responsibility, credibility and competitive advantage over business performance. In this study,has been studied a sample of 109 companies from 19 industries . The period studied was 1394 to 1399, which used multiple regression test. The results show that corporate social responsibility and credibility have a negative impact and competitive advantage has a positive impact on equity returns. Competitive advantage has also had a positive effect on return on assets of companies listed on the stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • company reputation
  • competitive advantage
  • firm financial performance