بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر بهره‌وری: شواهدی از بانک‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در اقتصاد جهانی کنونی، سرمایه فکری به تدریج به عنوان یک مؤلفه حیاتی ارزش سازمانی شناخته می شود. انگیزه این آگاهی، بدلیل چالش ها مبتنی بر دانش برای شرکت ها ایجاد شده است. لذا شرکت ها برای سرمایه گذاری در سرمایه فکری ترغیب شده اند، که این امر به محرک اصلی بهره وری تبدیل شده است.
مقاله حاضر با هدف تعیین رابطه‎ی بین سرمایه فکری و بهره‎ وری در کسب و کار بانکها انجام شده است. در این پژوهش نمونه‎ ای شامل 12 بانک مورد مطالعه قرارگرفته است. متغیر وابسته بهره ‎وری می‎باشد و برای اندازه‎گیری این متغیر از روش تحلیل پوششی داده‎ها استفاده شده است. دوره مالی مورد بررسی از سال 1395 الی 1399 بوده که با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه به تحلیلی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و بهره ‎وری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری بکارگرفته شده در بانک ها و بهره ‎وری رابطه معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of intellectual capital efficiency on productivity: Evidence from banks listed on Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Seyed fakhreddin Fakhrhosseini
Department of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In the current global economy, intellectual capital is progressively being acknowledged as a vital constituent of organizational value. The impetus for this awareness is a sequence of challenges in knowledge-based corporate settings that motivate firms to invest in intellectual capital, given that it has become a key driver
of productivity.
The present article aims to determine the relationship between intellectual capital and productivity in business of banks. In this study has been studied, a sample of 12 banks . The dependent variable is productivity and to measure this variable has been used by data envelopment analysis method. The period under study is from 2016 to 2016, which has been analyzed using the multiple regression test, the relationship between the components of intellectual capital and productivity. The results show that the intellectual capital and productivity have a significant relationship. The results of the regression analysis validate the relevance of intellectual capital in improving productivity in the banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • productivity
  • efficiency
  • banking industry