ارتباط استراتژی کسب و کار با قابلیتهای دانشی و فعالیتهای بازاریابی اقتصادی بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر آکادمی بازاریابی گیلاس/ مدرس دانشگاه فنی/ مدیر برنامه ریزی بانک سپه

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی،واحد آبادان ، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 هیات مدیره آکادمی بازاریابی گیلاس

چکیده

در شرایط متغیر و نامطمئن کنونی بانک‌ها باید منابع ملموس و ناملموس و قابلیت‌های درونی خود را گسترش داده تا بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند. لذا در صورتی می‌توانند به اهداف کلان و بلند مدت دست یابند که برنامه استراتژیک مدونی داشته باشند. در این پژوهش محقق به ارائه الگویی برای تبیین استراتژی کسب و کار با عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی بر عملکرد اقتصادی بانک به روش داده بنیاد پرداخت. بر این اساس نمونه این پژوهش، کنشگران و صاحب‌نظران حوزه بانکداری کشور هستند که از میان مدیران ارشد اجرایی حوزه بانکداری مستقر در استان ایلام برگزیده شدند. نمونه نظری مورد مصاحبه بر اساس روش نمونه‌گیری نظری و با استفاده از روش گلوله برفی، ابتدا تعداد 6 نفر به ‌عنوان نمونه هدفمند اولیه پژوهش و در نهایت از 19 نفر مصاحبه شد تا اینکه مدل به اشباع تئوریک رسید. یافته‌های اصلی پژوهش در دو بخش چارچوب مفهومی و مدل مفهومی ارائه شده است. در این مدل علاوه بر تأکید ویژه بر عوامل داخلی مؤثر بر بهره‌وری مانند نیروی انسانی‌، سرمایه‌های فکری و هم چنین بستر و ساختار فناوری، پارامترهای آلن‌لاور را نیز مدنظر قرار داده است، این مدل باعث افزایش بهره وری مدیریت دانش بانک و عملکرد اقتصادی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between business strategy and knowledge capabilities and banking economic marketing activities

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Poorteymoor 1
  • soheila zarinjoy alvar 2
  • elaheh naseri 3
1 Gilas marketing academy /manager
2 Assistant Prof, Department of Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
3 Cherry Marketing Academy Board
چکیده [English]

In the current volatile and uncertain environment, banks need to expand their tangible and intangible resources and internal capabilities to respond to environmental changes. Therefore, they can achieve macro and long-term goals if they have a codified strategic plan. In this research, the researcher provided a model for explaining business strategy with infrastructure factors and knowledge capabilities on the economic performance of the bank using the data base method. Based on this, the sample of this research is the actors and experts in the field of banking in the country who were selected from among the senior executives of the banking field based in Ilam province. Theoretical sample to be interviewed Based on the theoretical sampling method and using the snowball method, first 6 people were interviewed as the primary target sample and finally 19 people were interviewed until the model reached theoretical saturation. The main findings of the research are presented in two parts: conceptual framework and conceptual model. In this model, in addition to special emphasis on internal factors affecting productivity such as manpower, intellectual capital, as well as the context and structure of technology, Allenver's parameters have been considered, this model increased the efficiency of bank knowledge management and economic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • knowledge capabilities
  • marketing activities