بررسی درگیری تصمیم گیری خریدمشتری با تأملی بر پیشایندهای هم افزایی ارزش برند، عشق به برند و هویت برند در جوامع برند آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران

2 دانشجوی دکتری،دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه لیسبون (ULisboa)،پرتغال

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی درگیری تصیمیم گیری خریدمشتری با تأملی بر پیشایندهای هم افزایی ارزش برند، عشق به برند و هویت برند در جوامع برند آنلاین است.
روش: پژوهش حاضر از نظر نوع مطالعه توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی است. مشتریان و خریداران محصولات فروشگاه اینترنتی دیجی کالا به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد.تعداد384 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد.روایی ابزار پژوهش با استفاده از روایی صوری،محتوا و تحلیل عاملی مورد بررسی تایید گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای سازه های مختلف، پایایی آن ها را مورد تایید قرار داد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد.
یافته ها:یافته های پژوهش نشان داد که هویت برند بر عشق به برند، هم افزایی ارزش برند و درگیری تصمیم گیری خریدمشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. عشق به برند بر درگیری تصمیم گیری خریدمشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.هم افزایی ارزش برند بر درگیری تصمیم گیری خریدمشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که هویت برند با در نظر گرفتن نقش میانجی عشق به برند و هم افزایی ارزش برند بر درگیری تصمیم گیری خریدمشتری تاثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Involvement of Customer Decision Making by Reflecting on the Synergistic Backgrounds of Brand Value, Brand Love, and Brand Identity in Online Brand Communities

نویسندگان [English]

  • mohamad Hadi Asgari 1
  • Ali Einy 2
1 Business Management, Islamic Azad University, Tonekabon branch,Tonekabon,Iran
2 Ph. D. Student, Portuguesa University, ULisboa branch
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the conflict between customer purchasing decision making and reflection on the synergistic antecedents of brand value, brand love and brand identity in online brand communities.
Method: The present study is a descriptive-survey study based on the applied purpose. Customers and buyers of Digi Kala online store products were considered as a statistical population. A total of 384 people were selected based on Cochran's formula and available sampling method as the sample size of the research. Standard questionnaires were used to measure the research variables. The validity of the research instrument was confirmed using face validity, content and factor analysis, and Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7 for different structures confirmed their reliability. . Data analysis was performed by structural equation modeling using LISREL software.
Findings: The research findings showed that brand identity has a positive and significant effect on brand love, brand value synergy and customer purchasing decision involvement. Love for the brand has a positive and significant effect on customer conflict decision making conflict. Synergy of brand value has a positive and significant effect on customer purchase decision conflict.
Conclusion: The results indicate that brand identity by considering the mediating role of brand love and synergy of brand value have a significant effect on customer decision making conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer purchasing decision engagement
  • brand value synergy
  • brand love
  • brand identity
  • online brand communities