تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد مالی با نقش میانجی قابلیت‏های بازاریابی پوشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،تنکابن، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،تنکابن، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل محیطی و قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر نوع مطالعه توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی است. تمام مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد بانک ملی در استان مازندران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد.تعداد290 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های معتبر عوامل محیطی جاورسکی و کوهلی (1993) و اولسن و همکاران(2005)،قابلیت‏های بازاریابی پوشایی ویجاند و همکاران(2012) و عملکرد مالی نیکلاس و سردان(2011) استفاده شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای سازه های مختلف، پایایی آن ها را مورد تایید قرار داد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل محیطی بر قابلیت بازاریابی پوشایی و عملکرد مالی بانک تاثیر مثبت و معناداری داشته است.قابلیت بازاریابی پوشایی نیز بر عملکر مالی تاثیر معناداری دارد.
نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که قابلیت بازاریابی پوشایی در تاثیرگذاری عوامل محیطی بر عملکر مالی نقش واسطه ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of environmental factors on financial performance with the mediating role of coverage capabilities

نویسندگان [English]

  • mohamad Hadi Asgari 1
  • Nadia Montazeri 2
  • Mitra Sadoughi 3
1 Business Management, Islamic Azad University, Tonekabon branch,Tonekabon,Iran
2 Student, Islamic Azad University, Tonekabon branch
3 - Perfessor in Islamic Azad University, Tonekabon branch
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the impact of environmental factors and marketing capabilities of coverage on financial performance.
Method: The present study is a descriptive-survey study based on the applied purpose. All managers, deputies and senior experts of Bank Melli in Mazandaran province were considered as a statistical population. A total of 290 people were selected based on Krejcie and Morgan table and simple random sampling method as the research sample size. To assess the research variables, valid questionnaires of environmental factors Javarski and Kohli (1993) and Olsen et al. (2005), marketing capabilities of Vijand et al. (2012) and financial performance of Nicholas and Sardan (2011) were used. The validity of the structure was evaluated using confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7 for different structures confirmed their reliability. Data analysis was performed by structural equation modeling using LISREL software.
Findings: The research findings showed that environmental factors have a positive and significant effect on the coverage capability and financial performance of the bank. The coverage capability of marketing also has a significant effect on financial performance.
Conclusion: The results indicate that the ability to cover marketing has a mediating role in the impact of environmental factors on financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental factors
  • Coverage marketing capabilities
  • Financial performance