طراحی مدل بانکداری شرکتی پویا و استفاده از آن در بازاریابی اجتماعی با تکیه بر فناوری‌های نوین بانکی

نوع مقاله : تحقیقات کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا- دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ایران،

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران،

چکیده

امروزه صنعت بانکداری و توجه به نیاز مشتریان بخش‌های مختلف یکی از استراتژی‌های بانک‌های بین المللی مانند مریلینچ، سیتی‌گروپ و اچ اس‌بی‌سی قرار گرفته است، در این راستا توجه به تأمین نیازهای مالی و بانکی شرکت‌ها را در قالب خدمات و محصولات قابل ارائه به بهترین، سریع‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن مقدور می‌سازد، تا زمینه‌های رُشد مشتریان شرکتی فراهم شده و از این طریق بانک منابع بیشتری نیز جذب کند. به دلیل مشابهت خدمات بانکی و نرخ تسهیلات و سود سپرده‌های بانکی برای مشتریان بانک‌ها، وفادارسازی مشتریان به‌ویژه مشتریان شرکتی، توجه به بازاریابی اجتماعی در کنار بانکداری شرکتی را طلب می‌نماید.
در این پژوهش با توجه به پژوهش‌های پیشین که از ابتدای سال 2021 در پایگاه ساینس دایرکت وجود داشت، با استفاده از روش متاسنتر که ترکیبی از پژوهش پیشین و نظر خُبرگان در حوزه بانکداری شرکتی و بازاریابی اجتماعی بود، به صورت کیفی به تببین مدل بانکداری شرکتی پویا با تکیه بر فناوری‌های نوین بانکی پرداخته شد.نهایتاً مدل در چهار بُعد و پانزده مولفه طراحی گردید که به ترتیب عوامل تکنولوژیکی، عوامل مسئولیت اجتماعی شرکتی، عوامل خارج از کنترل بانک، و نهایتاً شیوه‌های نوین بانکداری دارای اهمیت بودند، باتوجه به خاصیت پویایی مدل، بانک‌ها باید پانزده مولفه شامل تکنولوژی مالی، وام‌دهی تکنولوژی مالی، تأمین سرمایه جمعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، بازاریابی سبز، افشای محتوای مالی با رعایت قانون‌گذاری، عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت‌ها، توجه به بانکداری سایه‌ای، بانکداری غیر حضوری، بانکداری باز، بانکداری دیجیتال و بانکداری غیر متمرکز مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a dynamic corporate banking model and using it in social marketing based on new banking technologies

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bayat 1
  • Ahmad Sardari 2
  • Naser Azad 3
  • Abdolah Naami 4
1 PhD Student - Islamic Azad University, South Tehran Branch. ،Tehran. IRAN
2 Business Administration, Shahed University, Tehran, Iran
3 Business Administration, Islamic Azad University; Tehran South Branch, Tehran, IRAN
4 Business Administration, Islamic Azad University; Tehran South Branch, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Nowadays, in the banking industry, paying attention to the needs of customers in different sectors is one of the strategies of international banks such as Marilynch, Citigroup and HSBS. the Bank will absorb more resources. Due to the similarity of banking services and the rate of facilities and interest on Bank deposits for Bank customers, customer loyalty, especially corporate customers, requires attention to social marketing along with corporate banking.
In this study, according to previous researches that existed in Science Direct database from the beginning of 2021, using the Meta-Synthesis of Qualitative research, which was a combination of previous research and expert's interview in the field of corporate banking and social marketing, to qualitatively explain the dynamic corporate Banking model, was based on new Banking technologies & social marketing was also considered. Finally, the model was designed in four dimensions and fifteen components, which are technological factors, corporate social responsibility factors, factors beyond the bank's control, and finally New banking practices were important. Due to the dynamics of the model, banks should have fifteen components including financial technology, financial technology lending, crowdfunding, cultural factors, political factors, social factors, economic factors, green marketing, disclosure of financial content in accordance with legislation, Justice in the payment of banking facilities to companies, attention to shadow banking, offshore banking, open banking, digital banking and decentralized banking according to the internal structure and internal strengths and weaknesses, as well as opportunities and environmental threats under consideration redesign and use this Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • corporate banking
  • dynamic
  • social marketing
  • banking Fintech