تاثیر اقدامات بازاریابی پایدار بر وفاداری برند در محصولات لبنی با توجه به نقش تصویر برند، اعتماد و رضایت مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

امروزه کسب و کارها با انواعی از فعالیتها برای پایداری، بر روی تحقق نیازهای اجتماعی و اخلاقی مشتریان، جامعه و محیطزیست و ایجاد تمایز، استفاده می‌کنند. در واقع شرکت‌ها، پایداری را برای حفظ رشد مداوم در کسب و کار خود در نظر می‌گیرند. پایداری شامل مسئولیت‌پذیری اقتصادی، اجتماعی و محیطی شرکت‌ها بوده و این سوال مطرح می‌شود که نحوه اجرای موثر آن‌ها به چه صورت است.
پژوهش حاضر نیز بر روی فعالیت‌های بازاریابی پایدار و عملکرد آن در تصویر برند، اعتماد، رضایت و وفاداری مشتریان در محصولات لبنی متمرکز است. مؤلفه‌های فعالیت‌های بازاریابی پایدار شامل؛ عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی؛ متغیرهای میانجی تصویر برند، اعتماد و رضایت مشتریان و در نهایت متغیر وفاداری برند براساس پژوهش جانگ و همکاران (2020) در نظر گرفته شده است.
داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS تحلیل گشته و مدل نهایی ارائه گردید. پایایی این پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بدست آمد. برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد.
یافته‌های پژوهش ضمن برازش مناسب مدل مفهومی، حاکی از تائید تأثیر فعالیت‌های پایدار بر تصویر برند و همچنین تاثیر تصویر برند بر اعتماد، رضایت مشتریان و وفاداری به برند به‌صورت مثبت و معنادار بوده است. علاوه بر این، اعتماد و رضایت مشتریان نیز دارای تاثیر مثبتی بر وفاداری به برند می‌باشند؛ و ایجاد ارزش برند کسب وکارها فراهم میکند.
نتایج ارائه‌دهنده پیامدهای معنی‌داری برای مقامات اجرائی شرکت و بازاریاب‌ها به منظور ایجاد استراتژی‌های مدیریت پایدار موثرتر و ایجاد ارزش برند کسب وکارها فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of sustainable marketing activities on brand loyalty in dairy products with the intermediary effect of brand image, trust and customer satisfaction

نویسندگان [English]

  • naser azad 1
  • mahtab alsadat mousavi fard 2
1 Assistant Professor, Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
2 Business Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Today, businesses use a variety of activities for sustainability, to meet the social and moral needs of customers, society and the environment and to differentiate. In fact, companies consider sustainability to maintain continuous growth in their business. Sustainability includes the economic, social and environmental responsibility of companies, and the question arises as to how they are effectively implemented.
Bjective: The present study also focuses on sustainable marketing activities and its performance in brand image, trust, satisfaction and customer loyalty in dairy products. Components of sustainable marketing activities include; Economic, social, environmental and cultural factors; The mediating variables of brand image, customer trust and satisfaction and finally the brand loyalty variable are considered based on the research of Jang et al. (2020)
Method: The collected data were analyzed using structural equation modeling and SmartPLS software and the final model was presented. The reliability of this questionnaire was obtained using Cronbach's alpha method. Structural validity was used to calculate the validity.
Results: The research findings, while fitting the conceptual model, confirmed the effect of sustainable activities on the brand image and also the effect of brand image on trust, customer satisfaction and brand loyalty in a positive and significant way. In addition, customer trust and satisfaction have a positive effect on brand loyalty; And provides brand value to businesses.
Conclusion: The results provide significant implications for corporate executives and marketers in order to develop more effective sustainable management strategies and create brand value for businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Marketing
  • Brand Image
  • Trust
  • Customer Satisfaction
  • Brand Loyalty