تحلیل نقش واسطه ای انتقال نفوذ اجتماعی در تأثیر مولفه های بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی و بازاریابی ویروسی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

زمینه: هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش واسطه ای انتقال نفوذ اجتماعی در تأثیر مولفه های بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی و بازاریابی ویروسی الکترونیکی صنعت گردشگری مواد غذایی استان گیلان است.
هدف: سنجش تأثیر مولفه های بازاریابی محتوای دیجیتال با تأکید بر نقش میانجی انتقال نفوذ اجتماعی بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در صنعت گردشگری مواد غذایی استان گیلان و از نوع کاربردی می باشد.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران استان گیلان بوده. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری ، حجم جامعه بر اساس جدول کرجسی مورگان 384 نفر تعیین گردیده که به روش نمونه گیری در دسترس ، نمونه های آماری انتخاب گردیده اند. ابزار جمع‌آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه‌های بازاریابی محتوای دیجیتال (یی بو و همکاران، 2020)؛ بازاریابی ویروسی الکترونیکی (جو پارکینسون و همکاران،2019)؛ و بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی(کواک و کیم، 2017) ؛ بوده که روایی‌ محتوایی آن‌ها بر طبق نظر خبرگان علمی و روایی سازه بر اساس تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا، روایی واگرا مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که انتقال نفوذ اجتماعی در تأثیر مولفه های بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی و بازاریابی ویروسی الکترونیکی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این بدان معناست که می توان با افزایش انتقال نفوذ اجتماعی و بهبود شاخص های آن، انتظار بهبود مولفه های بازاریابی محتوای دیجیتال را داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the mediating role of social influence transmission in the impact of digital content marketing components on word of mouth e-marketing and viral e-marketing

نویسندگان [English]

  • Mohamad Shoaib Allami 1
  • mohamad Hadi Asgari 2
1 Master, Brand Management, Faculty of Business Management, Tonekabon Branch of Azad University, Mazandaran, Iran
2 Business Management, Islamic Azad University, Tonekabon branch,Tonekabon,Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study is to analyze the mediating role of social influence transmission in the impact of digital content marketing components on word of mouth electronic marketing and viral electronic marketing of food tourism industry in Guilan province.Objective: To measure the impact of digital content marketing components by emphasizing the mediating role of social influence transfer on word of mouth electronic marketing in the food tourism industry of Guilan province and is of a practical type.Methods: The method of the present study in terms of nature, descriptive-survey and statistical population of this study included all tourists in Guilan province. Due to the unlimited statistical population, the population size was determined based on Krejcie Morgan table 384 people who were selected by available sampling method, statistical samples. Data collection tools and information in this study are digital content marketing questionnaires (Yi Bo et al., 2020); Electronic Viral Marketing (Joe Parkinson et al., 2019); And word-of-mouth marketing (Kwak and Kim, 2017); Their content validity was confirmed according to scientific experts and structural validity was confirmed based on confirmatory factor analysis, convergent validity and divergent validity.Resualt:In this study, normative social influence has been able to.Conclusion: The findings showed that the transfer of social influence has a positive and significant effect on the impact of digital content marketing components on word of mouth electronic marketing and electronic viral marketing, which means that by increasing the transfer of social influence and improving its indicators, Expect the digital content marketing components to improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Content Marketing
  • Word of Mouth Electronic Marketing
  • Viral Electronic Marketing
  • Social Influence Transmission