تاثیر حاکمیت شرکتی و پاداش مدیریتی بر سیاست های مالیاتی جسورانه: شواهدی از شرکت ها پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در زمینه حسابداری از سال 2000، تعیین عوامل مؤثر بر سطح مالیات جسورانه یک نگرانی عمده بوده است. هیچ تعریف پذیرفته شده‌ای عمومی از سیاست‌های مالیاتی جسورانه وجود ندارد. ادبیات مربوطه، سیاست‌های مالیاتی جسورانه را به عنوان کاهش عمدی در درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی مالیاتی، تعریف کرده است.
هدف این تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و پاداش مدیریتی بر سیاست‌های مالیاتی جسورانه کسب و کار شرکت‌ها پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق دربازه زمانی 1399-1393 بر روی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است.
در این مطالعه، از داده‌های تابلویی برای بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی، پاداش هیت مدیره بر سیاست‌های مالیاتی جسورانه استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد میزان پاداش هیئت مدیره و ساختار حاکمیت شرکتی بر سیاست‌های جسورانه‌ی مالیاتی کسب و کار شرکت‌ها، تاثیر معنی داری دارد. اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و استقلال هیئت مدیره بر سیاست‌های جسورانه‌ی مالیاتی شرکت‌ها، تأثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Impact of Corporate governance, CEO compensation on tax aggressiveness: firms listed on Tehran stock exchange

نویسنده [English]

  • Seyed fakhreddin Fakhrhosseini
Department of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Determining the factors influencing tax aggressiveness level has been a major concern
in the accounting field since 2000. There is no generally accepted definition of tax
aggressiveness. The literature has defined tax aggressiveness as a deliberate reduction
in taxable income through tax-planning activities.
The purpose of this study was to investigate the impact of corporate governance and CEO compensation on the tax aggressiveness of companies listed on Tehran stock exchange. This research has been performed on 107 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1399-1393.
In this study, we used panel data to test the effect of corporate governance structure,
CEO compensations and characteristics on the level of tax aggressiveness.
The results showed that the amount of CEO salary and corporate governance structure have a significant impact on tax aggressiveness of companies. Board size, CEO duality, and board independence have no significant effect on corporate tax aggressiveness policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • board structure
  • Tax aggressiveness tax policy
  • CEO compensation