بررسی تاثیر واقعیت افزوده بر رفتار خرید مشتری با توجه به نقش میانجی لذت درک شده و رضایت مشتری در صنعت توریسم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

جذب مشتری در زمانی که هدف فروش یک محصول به خریدار نهایی است، چندان امکانپذیر نیست در عوض فروشندگان با ایجاد فروشگاه های متنوع، تبلیغات، طراحی و ساخت ویترین های مختلف برای عرضه محصول سعی برجذب مشتری دارند. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر واقعیت افزوده بر رفتار خرید مشتری با توجه به نقش میانجی لذت درک شده و رضایت مشتری در صنعت توریسم انجام‌شده است. این پژوهش از نوع کاربردی، و روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مشتریان شرکت الی گشت می باشد و حجم نمونه (384 نفر) نیز با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده پرسشنامه‌های استاندارد جمع‌آوری شده است. در این مطالعه به‌ منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ، استفاده و با کمک نرم‌افزار Smart PLS داده‌ها تحلیل شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز حداقل مربعات جزئی می باشد. نتایج نشان می‌دهد که واقعیت افزوده بر لذت درک شده و رضایت مشتری در صنعت توریسم تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین لذت درک شده با رفتار مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما رضایت مشتری بر رفتار مشتری و همچنین لذت درک شده بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of augmented reality on customer buying behavior considering the mediating role of perceived pleasure and customer satisfaction in the tourism industry in Iran

نویسندگان [English]

  • seyedeh fatemeh hosseini khorrami
  • rasoul asgarpour
department of management, Najafabad Branch, Islamic azad university, najafabad, Iran
چکیده [English]

Attracting the customer is not possible when the goal is to sell a product to the final buyer. Instead, sellers try to attract customers by creating various stores, advertising, designing and building various showcases to offer the product. Therefore, this study aimed to investigate the effect of augmented reality on customer buying behavior with respect to the mediating role of perceived pleasure and customer satisfaction in the tourism industry. This research is of applied type, and the research method in this research is descriptive-survey type. The statistical population of the study includes the customers of Elie Gesht Company and the sample size (384 people) has been calculated using the Cochran's formula. The required information was collected using standard questionnaires. In this study, in order to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test was used and the data were analyzed using Smart PLS software. The method of data analysis is also partial least squares. The results show that augmented reality has a positive and significant effect on perceived pleasure and customer satisfaction in the tourism industry. Perceived pleasure also has a positive and significant effect on customer behavior. But customer satisfaction does not have a positive and significant effect on customer behavior and perceived satisfaction on customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented reality
  • customer buying behavior
  • perceived pleasure
  • customer satisfaction
  • tourism industry in Iran