مروری برنقش کارآفرینی اجتماعی بر توانمند سازی و اشتغال معلولین

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارافرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه: در ده های اخیر سیستم اقتصاد جهانی موجب ایجاد ثروت های کلان و گسترش تناقض هایی همچون شکاف بین فقیر و غنی شده است، این شکاف موجب مطرح شدن اندیشه های کارآفرینانه در حوزه ی مسائل اجتماعی شده است. کارآفرینان اجتماعی تصمیم دارند از طریق تعریف و پیاده سازی مدل های جدید کسب وکار با نیاز محرومان و بی پناهان پاسخ گویند.
روش: پرداختن به خلاء میان نظریه در این کارآفرینی اجتماعی، نیازمند مرور مطالعات انجام شده در حوزه کارآفرینی اجتماعی و تاثیر آن بر توانمند سازی معلولین می باشد.
هدف: در این تحقیق جهت ایجاد پیوندی میان مطالعات توانمندسازی معلولین به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه و کارآفرینی اجتماعی، از این رو جهت شناسایی هر چه بهتر ابعاد این موضوع، به مطالعه تحقیقات پیشین انجامید.
یافته ها و نتیجه گیری: بنا به بررسی مطالعات پیشین می توان گفت فعالیت های کارآفرینی اجتماعی منجر به توانمندسازی معلولین در جهت خوداثربخشی و احساس شایستگی شخصی با قدرت انتخاب و موثر بودن، در این افراد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the role of social entrepreneurship in empowerment and employment of the disabled

نویسندگان [English]

  • amirhamzeh nakhaee 1
  • Ehsaneh nejad Mohammad 2
  • samira shahmansouri 3
1 PhD Student in Entrepreneurship Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Business Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
3 PhD student in Marketing Management, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In recent decades, the global economic system has created macro wealth and the spread of contradictions such as the gap between rich and poor, this gap has led to the emergence of entrepreneurial ideas in the field of social issues. Social entrepreneurs decide to respond by defining and implementing new business models to the needs of the deprived and helpless.

Method: Addressing the gap between theories in this social entrepreneurship requires a review of studies conducted in the field of social entrepreneurship and its impact on the empowerment of the disabled. Objective: In this study, in order to create a link between empowerment studies of the disabled as a vulnerable group of society and social entrepreneurship, therefore, to better identify the dimensions of this issue, led to the study of previous research.

Conclusion: According to previous studies, it can be said that social entrepreneurship activities lead to the empowerment of people with disabilities for self-efficacy and a sense of personal worth with the power of choice and effectiveness in these people. Keywords: Social Entrepreneurship, Empowerment, Disabled, Employment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneurship
  • Empowerment
  • Disabled
  • Employment