روش بهینه پرداختِ بین‌المللی با تکیه بر بانکداری شرکتی و نقش کارآفرینان بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

با توجه به وضعیت فعلی ایران و وجود مشکلات ارزی در انتقال ارز از ایران به سایر کشورها، نیاز به شناسایی روش پرداخت بین‌المللی مناسب با شرایط تحریم به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بیش از پیش برای نظام بانکی کشور ضرورت یافته است. در مقاله حاضر سعی شده تابهترین روش پرداخت بین‌المللی باتمرکز بر کارگزاران خارجی در نظام بانکی ایران انتخاب شود، تا علاوه بر عمل به رسالت اجتماعی بانک‌ها، با رویکرد بازاریابی اجتماعی بهترین مشاوره به مشتریان شرکتی ارائه گردد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر جمع آوری داده‌ها ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خُبرگان می‌باشد. همچنین روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. ابزار گردآوری داده‌ها بعد از کشف ابعاد پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با خُبرگان، پرسشنامه‌ای بود که با 24 سوال طراحی و پس از اثبات روایی و پایایی در بین جامعه آماری (32 نفر از کارکنان و کارشناس نظام بانکی ایران) توزیع گردید. این پرسشنامه برای تحقیق چهار فرضیه اصلی از نظر «حساب باز»، «پیش‌پرداخت»، «وصول‌ها» و «اعتبار اسنادی» به منظور انتخاب بهترین روش پرداختِ بین‌المللی با تکیه بر بانکداری شرکتی و نقش کارآفرینان بر اساس رویکرد بازریابی اجتماعی در نظر گرفته شد. نتایج به‌کارگیری برخی آزمون‌های ناپارامتریک نشان داد که کارگزاران خارجی نظام بانکی تنها تمایل به استفاده از دو روش «پرداخت با حساب باز» و «پیش‌پرداخت» را دارند، که کاربرد «پرداخت با حساب باز» بیشتر از روش پرداخت «پیش‌پرداخت» است. در نهایت پیشنهاداتی در حوزه پایگاه آموزش کارکنان در مورد قوانین و مقررات واردات ‌و صادرات به مدیران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The optimal method of international payment based on corporate banking and the role of entrepreneurs based on the social marketing approach

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bayat 1
  • Ahmad Sardari 2
  • naser azad 3
  • Abdollah Naami 4
1 PhD Student, Islamic Azad University,, Tehran South Branch, Tehran, Iran
2 Business Administration, Shahed University, Tehran, Iran
3 Business Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Business Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the current situation in Iran and the existence of currency problems in transferring currency from Iran to other countries, the need to identify the appropriate international payment method in the face of sanctions, as a social responsibility has become more necessary for the country's Banking system. In this article, it has been tried to choose the most suitable international payment method focusing on foreign brokers in Iran's Banking system, so that in addition to fulfilling the social mission of Banks, the best advice can be provided to corporate clients with a social marketing approach.This research is a combination of library studies and interviews with experts in terms of practical purpose and data gathering. It is also a method of gathering library and field information. Data gathering tool after discovering the dimensions of the research through in-depth interviews with experts was a questionnaire that was designed with 24 questions researcher's made and after proving its validity and reliability among the research population (32 experts in the Iranian Banking system). This questionnaire was designed to research four main hypotheses in terms of "open account", "Advanced-Payment", "Collections" and "letter of credit" in order to select the best international payment method . The results of using some non-parametric tests showed that foreign brokerages of the Banking system only tend to use the two methods of "open account" and "Advanced-payment", which the use of "open account" is more than the "advance-payment" method. Finally, suggestions were made to managers in the field of staff-training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Payment
  • Corporate Banking
  • Social Marketing
  • Open Account
  • Advance Payment