تاثیر قابلیت‌های تجارت الکترونیک و کارآفرینی بین‌الملل دربهبود عملکرد صادراتی شرکت‌های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشگاه آزاد اسلامی- واحد بین الملل- امارات متحده عربی

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحدامارات متحده عربی

3 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- تهران- ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین قابلیت‌های فضای مجازی و ویژگی‌های کارآفرینی بین‌الملل و بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌های دانش بنیان انجام گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 293 شرکت دانش بنیان در استان خراسان رضوی است. تعداد 166 نفر از مدیران این شرکت‌ها به عنوان نمونه تحقیق، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات سه پرسشنامه قابلیت‌های فضای مجازی، ویژگی‌های کارآفرینی بین الملل و عملکرد صادراتی بود که به صورت محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. روایی محتوایی، روایی صوری، روایی سازه و اعتبار پرسشنامه ها به تایید رسید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین قابلیت‌های تجارت الکترونیک و اینترنت با ویژگی‌های کارآفرینی بین‌الملل رابطه وجود دارد. همچنین بین قابلیت‌های تجارت الکترونیک و اینترنت و ویژگی های کارآفرینی بین‌الملل با بهبود عملکرد صادراتی رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت‌های اینترنت و تجارت الکترونیک و ویژگی‌های کارآفرینی بین الملل بر علکرد صادراتی شرکت‌های دانش بنیان تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effecting of international e-commerce and international entrepreneurship capabilities by improving the export performance in knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • fatemeh shahdkar 1
  • vahid keshtiaray 2
  • Hossein vazifehdust 3
1 Islamic Azad University - International Unit - UAE
2 Islamic Azad University- Union of the United Arab
3 Faculty of Management and Economics of Azad University, Science and Research Unit-Tehran-IRAN
چکیده [English]

This article aims to investigate the relationship between cyberspace capabilities and the characteristics of international entrepreneurship and improve the export performance of knowledge-based companies. This research was conducted by descriptive correlation method. The statistical population of this study includes 293 knowledge-based companies in Khorasan Razavi province. A total of 166 managers of these companies were selected as a research sample by simple random sampling method. The data collection tool was three questionnaires of cyberspace capabilities, international entrepreneurial characteristics and export performance that were used as researchers. Content validity, face validity, structural validity and validity of the questionnaires were confirmed. The results showed that there is a relationship between e-commerce capabilities and the Internet with the characteristics of international entrepreneurship. There is also a significant relationship between e-commerce and Internet capabilities and international entrepreneurial characteristics with improved export performance. The results also showed that the capabilities of the Internet and e-commerce and the characteristics of international entrepreneurship affect the export performance of knowledge-based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :٬٬Cyberspace Capability٬٬
  • ٬٬International Entrepreneurship Characteristics٬٬
  • ٬٬Export Performance٬٬
  • ٬٬ Knowledge-Based Companies٬٬