اولویت بندی مولفه های کارآفرینی سازمانی در صنعت حفاری به روشANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات

2 گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دانشگاه الزهرا

چکیده

توجه به اثرات فرهنگی، اقتصادی واجتماعی کارآفرینی ، نقش دانش آموختگان و نوآوران در توسعه جامعه را مشخص خواهد نمود و متخصصین کارآفرینی به نیازهای مختلف جامعه پاسخ می دهند. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های کارآفرینی سازمانی در صنعت حفاری نفت و گاز، مورد مطالعه شرکت حفاری شمال انجام گردید. پژوهش حاضر توسط روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان دانشگاهی در زمینه کارآفرینی مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کیفی، توسط مصاحبه و روش تحلیل محتوا، ابعاد و مولفه‌های کارآفرینی سازمانی در صنعت شناسایی گردید و سپس در بخش کمی، داده های لازم توسط پرسشنامه‌های مقایسات زوجی ANP، جمع آوری گردید. در این بخش پرسشنامه های استاندارد ANP در اختیار 14 نفر از آگاهان شرکت شامل مدیران ارشد و میانی شرکت حفاری شمال قرار داده شد و داده های لازم این بخش جمع آوری گردید. بر اساس نتایج بخش کیفی، 5 بعد، 14 مولفه اصلی و 119 مولفه فرعی برای کارآفرینی سازمانی در صنعت شناسایی شد. نتایج ANP نیز نشان داد که بعد مدیریتی بیشترین اهمیت را در میان سایر ابعاد کارآفرینی سازمانی دارد. همچنین در روابط درونی زیرمعیارها، فناوری در تولید، مدیریت منابع انسانی و سیاست های داخلی و خارجی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارا میباشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking the Components of Intrapreneurship in the Drilling Industry using the ANP Method

نویسندگان [English]

  • Siross Tahmasebi zadeh 1
  • Afasneh Zamanimoghadam 2
  • Manijeh Haghighinasab 3
1 Management faculty of srbiau
2 Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Alzahra University Management Department
چکیده [English]

Paying attention to the cultural, economic and social effects of entrepreneurship will determine the role of academics and innovators in the development of society, and entrepreneurship experts will respond to the various needs of society. This research was conducted with the aim of identifying and ranking the dimensions and components of intrapreneurship in the oil and gas drilling industry, the study of North Drilling Company. The current research was conducted by a mixed research method (qualitative and quantitative). To collect data in the qualitative section, 12 university experts in the field of entrepreneurship were interviewed. In the qualitative part, the dimensions and components of intrapreneurship in the industry were identified through interviews and content analysis methods, and then in the quantitative part, the necessary data were collected by ANP paired comparison questionnaires. In this section, standard ANP questionnaires were given to 14 knowledgeable people (experts) of the company, including senior and middle managers of North Drilling Company, and the necessary data for this section were collected. Based on the results of the qualitative section, 5 dimensions, 14 main components and 119 sub-components were identified for intrapreneurship in the industry. The results of ANP also showed that the management dimension is the most important among other dimensions of intrapreneurship. Also, in the internal relations of the sub-criteria, technology in production, human resources management and internal and external policies have the first to third ranks respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrapreneurship
  • Oil and Gas Drilling Industry
  • ANP