بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت نوآوری و عملکرد اقتصادی در صنعت هتلداری شهر قم

نوع مقاله : تحقیق کمی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران

2 دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت نوآوری و عملکرد اقتصادی در صنعت هتلداری بوده است. روش: این پژوهش به لحاظ روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را 302 نفر از مدیران و کارشناسان در صنعت هتلداری شهر قم تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر اساس جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان تعداد 170 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، پرسشنامه استاندارد بود. به منظور آزمون فرضیات و ارزیابی مدل‌های تحقیق از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و لیزرل بهره گرفته شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان دادند شبکه‌سازی تاثیر معناداری بر قابلیت نوآوری و عملکرد اقتصادی ندارد؛ همچنین متغیرهای فعال-سازی، تمرکز فرصت، ایجاد ارزش تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد؛ متغیرهای فعال‌سازی، تمرکز فرصت، ایجاد ارزش تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد اقتصادی دارد و در نهایت قابلیت نوآوری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد اقتصادی دارد. بازاریابی کارآفرینانه می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای رشد و توسعه در عملکرد اقتصادی در صنعت هتلداری محسوب شود.
نتیجه گیری: بنابراین بایستی توجه ویژه‌ای به کارآفرینان در صنعت هتلداری شود و با تقویت بازاریابی در کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن، موجبات پیشرفت اقتصادی صنعت هتلداری در شهر قم و سپس در کشور را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of entrepreneurial marketing on innovation capability and economic performance in the hotel industry of Qom

نویسندگان [English]

  • Peyman Ghafari Ashtiani 1
  • Maryam Ghiasabadi Farahani 2
1 Associate Prof., Faculty of Business Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 PhD student in Business Management, Young and Elite Researchers Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to investigate the entrepreneurial marketing model on innovation capability and economic performance in the hotel industry.
Method: This research is descriptive-survey in terms of method and practical in terms of purpose. The statistical population of this research consisted of 302 managers and experts in the hotel industry of Qom city. Using stratified random sampling method, 170 people were selected as a statistical sample based on Karjesi and Morgan's sampling table. The research data collection tool was a standard questionnaire. In order to test hypotheses and evaluate research models, SPS and Lisrel software were used.
Findings: The findings showed that networking does not have a significant effect on innovation ability and economic performance; Also, activation variables, opportunity focus, value creation have a positive and significant impact on innovation capability; Activation variables, opportunity focus, value creation have a positive and significant effect on economic performance, and finally innovation ability has a positive and significant effect on economic performance. Entrepreneurial marketing can be considered as one of the strategies for growth and development in economic performance in the hotel industry.
Conclusion: Therefore, special attention should be paid to entrepreneurs in the hotel industry, and by strengthening marketing in entrepreneurship and creating a suitable platform for its development, it will provide the economic progress of the hotel industry in Qom city and then in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Entrepreneurship
  • Innovation Capability
  • Economic Performance
  • Hospitality Industry