موانع توسعه مهارت کارآفرینی در دانشجویان پرستاری و مامایی: یک مطالعه توصیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران

3 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

کارآفرینی در پرستاری فرصت های عظیم و امیدوارکننده ای برای یک پرستار دارد. این شامل مراقبت تسکینی / مراقبت در منزل، مشاوره پرستاری، آموزش مراقب، و غیره است. با این حال، توسعه کارآفرینی در پرستاری هنوز با موانع متعددی مواجه است. هدف از این مطالعه، تعیین موانع کارآفرینی در پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری بود .
روش کار: مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی و مقطعی بود. همه دانشجویان پرستاری و مامایی شاغل به تحصیل در نیمسال.تحصیلی 1401-1400 در این دانشکده در کلیه مقاطع از طریق فراخوان وارد مطالعه شدند. تمام شماری برای مطالعه در نظر گرفته شد. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس مرور متون استفاده شد. برای تعیین پایایی ضریب کودرریجاردسون عدد 0.74 مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحت نرم افزار SPSS نسخه 16 و نرم افزار برخط AHPتحلیل شد.
نتایج: از 162 نفری که پرسشنامه برایشان ارسال شده بود 65 نفر به آن پاسخ دادند ( نرخ پاسخدهی 62 درصد) سه مانع اصلی کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان ببه ترتیب اولویت مانع نداشتن دانش کسب کار، نفوذ و قدرت پزشکان و نداشتن سرمایه اولیه بود و نداشتن وقت کافی در اولویت اخر قرار داشت.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینکه مهمترین مانع |، نداشتن دانش کسب و کار ذکر شده است. به نظر می رسد آموزش های لازم در این زمینه اثربخشی کافی را ندارد لذا پیشنهاد می شود. دوره های آموزشی منتورینگ و کارآفرینی برگزار گردد و اثربخشی آنها ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to developing entrepreneurial skills in nursing and midwifery students: a descriptive study

نویسندگان [English]

  • Leili Borimnejad 1
  • Marjan Mardani-Hamooleh 2
  • Alice Khachian 3
1 Nursing and Midwifery Care research Center
2 Nursing and Midwifery care research center, Iran University of Medical sciences Tehran Iran
3 Nursing care research center Iran university of Medical sciencesx
چکیده [English]

Entrepreneurship in nursing has huge and promising opportunities for a nurse. This includes palliative care/home care, nursing consultation, caregiver training, etc. However, the development of entrepreneurship in nursing still faces several obstacles. The purpose of this study was to determine the barriers to entrepreneurship in nursing from the point of view of nursing students.
Methods: The present study was a descriptive and cross-sectional study. All nursing and midwifery students studying in the academic year of 1401-1400 in this school were enrolled in the study at all levels through invitation. All numbers were considered for the study. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used based on a literature review. To determine the reliability, Coudre-Richardson's coefficient was confirmed to be 0.74. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics under SPSS version 16 software and AHP online software.
Results: Out of 162 people to whom the questionnaire was sent, 65 answered it (62% response rate). The three main barriers to entrepreneurship from the student's point of view were lack of business knowledge, influence and power of doctors, and lack of initial capital. Sufficient time was the last priority.
Discussion and conclusion
Considering that the most important obstacle is lack of business knowledge. It seems that the necessary training in this field is not effective enough, so it is suggested. Mentoring and entrepreneurship training courses should be held and their effectiveness evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers
  • entrepreneurship
  • nursing
  • AHP