بررسی اثر عوامل فرهنگی بر خلق اعتماد به تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات تهران- خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر عوامل فرهنگی بر خلق اعتماد به تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر تهران می باشد. این پژوهش بر حسب روش توصیفی-پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش حدود 700 نفر را شامل می گردد. در این پژوهش، 248 نفر از کارکنان و مدیران به روش غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت نمودند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که جمع گرایی، اجتناب از عدم اطمینان و رویکرد بلند مدت بر اعتماد به تجارت در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان اثر معناداری ندارد. فاصله قدرت بر اعتماد به تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان اثر منفی دارد و مردگرایی بر اعتماد به تجارت الکترونیک در این شرکت ها اثر مثبت دارد. همچنین مشخص شد که اعتماد به تجارت الکترونیک بر توانمندی، انسجام و خیرخواهی در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان اثر مثبت دارد. بنابراین برای حصول اعتماد الکترونیکی پیشنهاد می شود که مدیران سطوح عالی این موسسات با مشورت افراد پایین دستی تصمیم گیری کرده و مرتبا نظر افراد پایین دستی را در تصمیماتشان جویا شده و تعاملات سازنده با آنها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the effect of cultural factors on building trust in e-commerce in knowledge-based SMEs

نویسندگان [English]

  • Seyed Rasoul Hoseini 1
  • Ammar Moghaddas Shargh 2
  • Mahdi Ghaforifard 3
  • Ehsan Mohammadi Bajgiran 1
1 Ph.D. Student of Business Management, Department of Management, Torbat-e-Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat-e-Heydarieh, Iran
2 Department of Management, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Tehran-Khorasan Razavi, Islamic Azad University, Neishabour, Iran.
3 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of cultural factors on creating trust in e-commerce in small and medium knowledge-based companies located in Tehran Science and Technology Park. This research is applied in terms of purpose in terms of descriptive-survey method. The statistical population of this study is all managers and employees of knowledge-based companies located in Tehran Science and Technology Park. The statistical population of this study includes about 700 people. In this study, 248 employees and managers participated in this study using non-randomly available methods as a statistical sample. In this study, Structural Equation Modeling was used to analyze and test the hypotheses. The results showed that collectivism, avoidance of uncertainty and long-term approach do not have a significant effect on trust in business in small and medium-sized knowledge-based companies. The power gap has a negative effect on e-commerce trust in small and medium-sized knowledge-based companies, and masculinity has a positive effect on e-commerce trust in these companies. It was also found that trust in e-commerce has a positive effect on empowerment, cohesion and benevolence in small and medium-sized knowledge-based companies. Therefore, in order to achieve e-trust, it is recommended that the top level managers of these institutions make decisions in consultation with downstream people and regularly seek the opinion of downstream people in their decisions and have constructive interactions with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust In E-Commerce
  • Cultural Factors
  • Knowledge-Based Companies
  • Structural equations
  • Small And Medium Enterprises