بررسی اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد به برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد به برند است، تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مشتریان در شعب بانک صادرات به تعداد 4662118 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 645نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت لوپز-گونزالس و همکاران(2019) و پرسش نامه استاندارد شهرت شرکت سوکی و سوکی(2019)و پرسش نامه استاندارد ارزش ویژه برند سیفسی و همکاران(2016) و پرسش نامه استاندارد اعتماد به برند تزمپلیکوس و گوناریس(2017) بودند که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0 ،77/0 ، 75/0و 75/0 برآورد شد . تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق اعتماد به برند بر شهرت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 735/0 است و مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق اعتماد به برند بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 685/0 است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of corporate social responsibility on company reputation and brand equity with the mediating role of brand trust

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi 2
  • Samaneh kaldani 3
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 1
1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Farsan Center
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Tehran ,Iran
3 MSc. Assistant Cultural Managementof of Facuty Humanities Sciences Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the effects of corporate social responsibility on the company's reputation and brand equity with the mediating role of trust in the brand. The statistical population of this research was made up of all the customers in the branches of Saderat Bank in the number of 4662118, and 645 people were selected as a sample through the Cochran sampling formula through the purposeful sampling method dependent on the criteria. colleagues (2019) and the standard questionnaire of Suki and Suki's company reputation (2019) and the standard questionnaire of Sifsi et al.'s brand equity (2016) and the standard questionnaire of brand trust Tzemplikos and Gounaris (2017) that the validity of the questionnaires were based on validity The content was analyzed using the opinions of experts, the form based on the views of a number of the statistical community and the structure were examined with the factor analysis method, and on the other hand, the reliability of the questionnaires was 0.77, 0.77, 0.75 and Cronbach's alpha method respectively. 0.75 was estimated. Data analysis was done at two descriptive and inferential levels including structural equation modeling. The results of the research showed that corporate social responsibility through trust in the brand has a positive and significant effect on the reputation of the company, the coefficient of this effect is 0.735, and corporate social responsibility through trust in the brand has a positive and significant effect on the brand equity, the coefficient of which is 0.735.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • brand equity
  • brand trust
  • company reputation