ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ تسهیل کننده و بازدارنده تربیت کارآفرینی هنرجویان به منظور ارائه مدل مناسب.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزادتبریز

10.30495/enkn.2023.69022.1048

چکیده

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ تسهیل کننده وبازدارنده تربیتِ کارآفرینی هنرجویان در استان‌های شمال غرب کشورونواحی 15-18-5 تهران بوده است. نوع پژوهش آمیخته وروش نظریة داده بنیاددراین پژوهش ملاک عمل بوده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را اﻋﻀﺎی هنرآموزان دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای، صنعتی وهنرآموزان هنرستان‌هاوکارشناسان وکارشناس مسئولان ادارجات، آموزش پرورش ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند تا جایی ادامه یافت که پژوهشگربا استفاده ازمصاحبة نیمه ساختاریافته سرجمع با25نفرازاعضای نمونه به اشباع نظری رسید. محقق ازروش تحلیل محتوابه ﻣﻨﻈﻮر جمع آوری اطّلاعات استفاده کرده است.برای اعتبارسنجی و بدست آوردن روایی داده ها از دوروش بازبینی مشارکت کنندگان وسه سویه سازی درپژوهش و پایایی مصاحبه ها به روش پیاده سازی عینی ودقیق گفتارمصاحبه شوندگان استفاده کرده است. با استفاده از نتایج حاصل ازبررسی مبانی نظری وپیشینة پژوهش وتجزیه وتحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام گرفته، شاخص‌ها و معیارهای اولیة عوامل تسهیل کننده وبازدارنده تربیت هنرجویان درهنرستان‌های فنی وحرفه‌ای شناسایی شده وتعداد140کدبازِاشباع شده استخراج وازتلفیق آنهاتعداد32کد محوری وازتلفیق آنهانیز تعداد29کدانتخابی احصاءگردید.محقق پس ازطی سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی،مدل پارادایمی یاالگوی مطلوب، درﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢ اراﺋﻪ شده است. درمرحله کمّی ازآزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن داده‌هاوازآزمون علامت برای معنی داربودن سوالات پرسشنامه، آزمون پراکندگی داده‌ها، آزمون کشیدگی وچولگی داده‌ها، آزمون تحلیل عاملی باشاخص کیمیووبارتلت، مولفه‌های عامل درماتریس چرخیده شده ونشده شناسایی شد، محقق برای پایایی پرسشنامه ازآزمون آلفای کرونباخ استفاده کرده است. درپایان مدل کلی تحقیق به همراه ،مدل استاندارد، مدل مفهومی ،مدل تی ولیو با برازندگی (برارزش)مدل توسط نرم افزارلیزرل طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the facilitating and inhibiting factors of students' entrepreneurship training in order to provide a suitable model.

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ahadi Hojqan
Tabriz Azad University
چکیده [English]

The aim of this research was to identify the facilitating and hindering factors of entrepreneurship education of students in the northwestern provinces of the country and districts 5, 15 and 18 of Tehran. The present study is a mixed research and data theory method has been the basis of this research. The statistical population of this research includes the students of technical and professional universities, industrial universities and students of conservatories, and experts as well as officials of education departments. Purposive sampling method continued was used until the researcher reached theoretical saturation by using a semi-structured interview with 25 members of the sample. The researcher used the method of content analysis in order to collect information. The methods of reviewing the participants and triangulation in the research were used to obtain the validity of the data, and the reliability of the interviews was checked by implementing the objective and accurate speech of the interviewees. Using the results obtained from the study of the theoretical bases and the research process and analysis and analysis of the content of the conducted interviews, the primary indicators and criteria of facilitating and inhibiting factors in the education of students in technical and vocational schools were identified, and 140 saturated open codes were extracted and and 32 central codes were calculated after combination of them and finally by combining them, 29 optional codes were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • identification
  • entrepreneurship facilitation
  • entrepreneurship inhibition