طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهی با تاکید بر مولفه های گرایش کارآفرینانه (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارآفرینی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران

2 عضو هیئت علمی،گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی،تهران،ایران.

3 عضو هیئت علمی،گروه مدیریت تکنولوژی،دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی،تهران، ایران.

10.30495/enkn.2023.23050

چکیده

امروزه یکی از مهمترین رسالت های دانشگاه ها مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد از این رو هدف اصلی تحقیق طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهی با تاکید بر مولفه های گرایش کارآفرینانه در آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد.روش تحقیق پژوهش آمیخته کیفی و کمی و از نوع کاربردی است.جامعه آماری در قسمت کیفی تحقیق 10 نفر از مدیران ، خبرگان و اساتید دانشگاهی و همچنین در قسمت کمی 52 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی می باشند.جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم و نرم افزار Maxqdaو در بخش کمی برای بررسی نرما بودن داده ها از روش کلموگروف- اسمیرنوف،برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart pls و سپس برای اولویت بندی متغییرها از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ism) و نرم افزار( super decision )استفاده کرده ایم.یافته های بخش کیفی 5 متغییر برای مدل مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهی می باشد که عبارتند از: 1- مسئولیت های قانونی 2- مسئولیت های اقتصادی 3- مسئولیت های زیست محیطی 4- مسئولیت های اخلاقی 5- مسئولیت های اجتماعی بشر دوستانه.یافته های بخش کمی حاکی از تایید تمامی فرضیه ها می باشد و با توجه به مقادیر به دست آمده متغییر مسئولیت های اجتماعی در اولویت اول می باشد.به مدیران و مسئولان دانشگاهی توصیه می شود زمینه رابرای پیاده سازی برنامه های مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی را در دانشگاه فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of university social responsibility with Emphasis on the Entrepreneurial Orientation Components (Case Study: Islamic Azad University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • sahar soheili najaf abadi 1
  • tahmoores sohrabi 2
  • amir bayattork 3
1 Entrepreneurship, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Member of the Academic Board, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Member of the Academic Board, Department of Technology Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The research method is a mixed qualitative and quantitative research and of an applied type. The statistical community in the qualitative part of the research is 10 managers, experts and university professors and also in the quantitative part 52 employees of the Islamic Azad University. For data analysis in Qualitative part of the theme analysis method and Maxqda software, and in the quantitative part to check the normality of the data using the Kolmogorov-Smirnov method, to test the hypotheses using the structural equation method and Smart pls software, and then to prioritize the variables using the interpretive structural modeling method. ism) and software (super decision). The findings of the qualitative part are 5 variables for the university social responsibility model, which are: 1- Legal responsibilities 2- Economic responsibilities 3- Environmental responsibilities 4- Responsibility Ethical 5- Humanitarian social responsibilities.The findings of the quantitative part indicate the confirmation of all the hypotheses and according to the values ​​obtained, the variable of social responsibilities is the first priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "universal Social Responsibility"
  • "Entrepreneurial orientation"
  • "Social Responsibility"