ارائه مدل توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.30495/enkn.2023.23052

چکیده

مقدمه و هدف: سازمان‌های ورزشی با توجه به تعداد کثیر کارکنان و ذینفعان در رده‌ها و سطوح مختلف دارای ظرفیت بالایی جهت به کارگیری کارآفرینی و مدیریت دانش هستند. از این‌رو این تحقیق با هدف ارائه مدل توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی انجام شد. روش شناسی پژوهش: در این تحقیق از نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شد و اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند. انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی بود و انتخاب نمونه آماری تا انجام مصاحبه با 17 نفر ادامه یافت و محقق به اشباع نظری رسید و با انجام مصاحبه‌ای جدید، اطلاعات جدیدی به دست نیامد. یافته‌ها: نتایج تحقیق در قالب پنج مولفه عوامل علی (عوامل مرتبط با مدیریت دانش شامل بکارگیری دانش، حفظ دانش، تبدیل و انتقال دانش و کسب و ایجاد دانش)، عوامل زمینه‌ای ، عوامل مداخله‌گر، راهبردهاو پیامدها (پیامدهای مرتبط با توسعه سازمانی شامل توسعه اقتصادی، توسعه فناوری، توسعه منابع انسانی و افزایش بهره‌وری) به دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق می‌توان بیان کرد که بکارگیری مدیریت دانش می‌تواند بسیاری از مشکلات کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی را حل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for developing organizational entrepreneurship based on knowledge management in sports organizations

نویسندگان [English]

  • محسن شیرمحمدزاده
  • Ali Ebadi babajan
Azarbaijan shahidmadani University
چکیده [English]

Introduction: Sports organizations have a high capacity to apply entrepreneurship and knowledge management due to the large number gers of sports and youth departments of East Azarbaijan province. The selection of the statistical sample was by using the purposeful sampling method with the snowball approach, and the selection of the statistical sample continued until conducting interviews with 17 people, and the researcher reached theoretical saturation, and by conducting a new interview, no new information was obtained. In the current research, data analysis was done according to the theory of data base with the approach of Strauss and Corbin. The collected data were coded. MAXQDA software was used to classify the extracted codes. Findings: The results of the research in the form of five components of causal factors (factors related to knowledge management including applying knowledge, preserving knowledge, transforming and transferring knowledge and acquiring and creating knowledge), background factors (legal-political, social-cultural factors, individual and structural abilities and characteristics) ), intervening factors (factors related to human resources, including employee motivation and the ability and individual characteristics of employees, and factors related to organizational culture, including creativity and innovation, management beliefs and organizational communication (formal communication and informal communication),

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • knowledge management
  • sports organizations