تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بروی رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی با تعدیگری سایز شرکت در صنعت مواد غذایی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.30495/enkn.2023.70764.1059

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی اقدامات ایثارگرانه و از خودگذشتگی کارکنان به منظور تأمین آسایش دیگران است و بیانگر فعالیت های کاری مرتبط، داوطلبانه است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت و رضایت شعلی کارکنان تنظیم می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بروی رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی با تعدیلگری سایز شرکت در صنعت مواد غذایی استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، از نوع همبستگی و توصیفی پیمایشی است و روش کتابخانه‌ای در جمع‌آوری مبانی نظری و روش میدانی در جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته. جامعه‌ی آماری این تحقیق، کلیه‌ی کارکنان صنعت مواد غذایی استان اصفهان می‌باشد و داده‌ها از نمونه‌ای 229 نفری به روش تصادفی دردسترس جمع‌آوری شده است. در این تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده و تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت با ضریب استاندارد 519/0 بر رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت با ضریب استاندارد 589/0 بر رضایت شغلی و تأثیر رضایت شغلی با ضریب استاندارد 511/0 بر رفتار شهروندی سازمانی و نقش میانجی‌گری رضایت شغلی با ضریب استاندارد 301/0 در تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر سایز شرکت با ضریب استاندارد 416/0 در تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Corporate Social Responsibility on Organizational Citizenship Behavior with the mediating role of Job Satisfaction by moderating Corporate Size in the Food Industry of Isfahan Province

نویسنده [English]

  • samaneh hadi sichani
Department of Management, Faculty of Human Science, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
چکیده [English]

Organizational citizenship behavior is the self-sacrificing actions of employees to ensure the comfort of others and expresses related, voluntary and activities that are directly or indirectly regulated through corporate social responsibility and employee satisfaction. The aim of this research is study the effect of corporate social responsibility on organizational citizenship behavior with the mediating role of job satisfaction by moderating corporate size in the food industry of Isfahan province. The method of the research is survey - descriptive of correlation type and in the theoretical framework of the research has been used library research and field method was used for data collection. Statistical society is emploee in the food industry and data were collected from a sample of 229 people and the sampling method is available random sampling. Descriptive and inferential statistical analyzes were performed in SPSS and PLS softwares. The results of hypothesis testing show that, The effect of corporate social responsibility with standard coefficient of 0.519 on organizational citizenship behavior and the effect of corporate social responsibility with standard coefficient of 0.589 on job satisfaction and the effect of job satisfaction with standard coefficient of 0.511 on organizational citizenship behavior and mediating the role of job satisfaction with standard coefficient 0.301 in the effect of corporate social responsibility on organizational citizenship behavior and the role of the size modifier of the company has been confirmed with a standard coefficient of 0.416 in the effect of corporate social responsibility on organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Job Satisfaction
  • Company Size
  • Food Industry