شناسایی شاخص‌های سنجش یادگیری فناورانه: فراترکیب مطالعات پیشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/enkn.2023.23055

چکیده

یادگیری فناورانه به عنوان شیوه‌ای برای ارتقاء توانمندی‌های فناورانه، به ویژه در دهه‌های اخیر مورد توجه محققان بوده است. یکی از موضوعات مهم در یادگیری فناورانه، سنجش ابعاد مختلف این یادگیری است. بررسی مطالعات گذشته نشان می‌دهد علی رغم تاکید بر اهمیت تعیین شاخص‌هایی برای سنجش یادگیری فناورانه، چارچوب یکپارچه‌ای ارائه نشده و اغلب مطالعات بر تاثیر یادگیری فناورانه بر حوزه‌های خاص تاکید دارند. این تحقیق با بررسی منابع مختلف و استفاده از روش فراترکیب، به دنبال تبیین چارچوبی برای سنجش سبک‌های یادگیری فناورانه و ارائه یک دسته‌بندی مشخص از آنها است. برای نیل به این هدف، مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر طی سال‌های 2000 الی 2021 بررسی شده و با ترکیب یافته‌ها به شیوه‌ای نظام‌مند، تلاش شد چارچوبی کامل‌تر برای سنجش ابعاد مختلف یادگیری فناورانه ارائه شود. معرفی شاخص‌های سنجش یادگیری مبتنی بر علم، شاخص‌های سنجش یادگیری مبتنی بر تجربه، تفکیک و ارائه شاخص‌های سنجش نوآوری‌های ناشی از این یادگیری‌ها و دسته بندی آنها به سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته؛ از جمله مهم‌ترین نتایج این تحقیق می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Technological learning measurement indicators: Meta-synthesys of the Literature

نویسندگان [English]

  • Hedayat Samadi Ansari 1
  • Mohammadreza Razavi 1
  • Parivash Jaafari 2
1 Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Educational Management Department, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Technological learning as a way to improve technological capabilities has been the focus of researchers in recent decades. One of the important issues in technological learning is measuring the dimensions of this learning. The review of past studies shows that, despite emphasizing the importance of determining indicators for measuring technological learning, a unified framework has not been presented and most studies emphasize the impact of learning on specific areas. By examining various sources and using meta-synthesis method, this research seeks to provide a framework for measuring technological learning styles and provide a specific classification of them. For this purpose, the articles published in scientific journals during the years 2000 to 2021 were reviewed and by combining the findings in a systematic way, an attempt was made to provide a more complete framework for measuring the different dimensions of technological learning. The introduction of "science-based learning" measurement indicators, "experience-based learning" measurement indicators, and innovation measurement indicators resulting from these learnings and classification into three levels: basic, intermediate, and advanced are among the most important results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Learning
  • STI
  • DUI
  • Meta synthesis
  • Modes of innovation