بررسی اثربخشی تبلیغات ویدیویی عمودی اینستاگرام بر رفتار تعاملی کاربران آنلاین در صنعت تجهیزات پزشکی (مدیکال ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد تبریز

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشگاه ازاد تبریز

10.30495/enkn.2023.71440.1062

چکیده

زمینه: فرمت صفحه عمودی موبایل ، جایگزین فرمت افقی شده تا به پیش فرضی برای تولید و مصرف ویدئوهای تلفن همراه تبدیل گردد. با افزایش استفاده از ویدئوهای عمودی، یک سوال مهم و در عین حال بی پاسخ این است که کاربران تلفن همراه چگونه به این فرمت واکنش نشان می دهند.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تبلیغات ویدیویی عمودی اینستاگرام بر رفتار تعاملی کاربران آنلاین در صنعت تجهیزات پزشکی مدیکال ایران انجام شد.
روش : پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، کاربران آنلاین پیج تجهیزات پزشکی در اینستاگرام بودند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد بودند: پرسشنامه اثربخشی تبلیغات قاسمی (1393) و پرسشنامه تعامل کاربران وینرین و اپرانا (2021) بود. داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نرم افزار مورد استفاده تحلیل داده ها، SPSS26 بود.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد : 1-پیام تبلیغات ویدیویی عمودی با مشارکت کاربران رابطه مثبت و معنی دار دارد. 2-ادراک مخاطب از تبلیغات ویدیویی عمودی با مشارکت فعال کاربران رابطه مثبت و معنی دار دارد. 3- آگاهی مخاطب از تبلیغات ویدیویی عمودی با تعهد تعامل کاربران رابطه مثبت و معنی دار دارد. 4-تأثیر تعدیل کنندگی جنسیت و سن در ارتباط بین تبلیغات ویدیویی عمودی با رفتار مشارکتی کارکنان معنی دار نشد .
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تبلیغات ویدیویی عمودی در جلب توجه مخاطبان مؤثر بوده و مشارکت آنان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، توجه به این رویکرد جدید در حوزه تجارت آنلاین می تواند اثربخشی تبلیغات را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of Instagram vertical video ads on the interactive behavior of online users in the medical equipment industry (Medical Iran)

نویسندگان [English]

  • fataneh alizadeh meshkani 1
  • Parima Khanbabaei 2
  • morteza honarmand azimi 2
  • naser azad 3
  • naser feghhi farahmand 4
1 department faculty university ( south tehran azad)
2 STUDENT
3 Assistant Professor, Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
4 tabriz azad university
چکیده [English]

The vertical mobile screen format has replaced the horizontal format to become the default for producing and consuming mobile videos. As the use of vertical video increases, an important yet unanswered question is how mobile users will respond to the format. The current study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of Instagram vertical video advertisements on the interactive behavior of online users.
The research method was descriptive-survey. The statistical population of the research were online users of a medical equipment page on Instagram. The sampling method was a period of one month. The research tools were two standard questionnaires: Ghasemi's Advertising Effectiveness Questionnaire (2013) and User Interaction Questionnaire by Vinrin and Operana (2021). The software used for data analysis was SPSS26.
Data analysis showed that: 1- Vertical video advertising message has a positive and significant relationship with user participation. 2- The audience's perception of vertical video ads has a positive and significant relationship with the active participation of users. 3- The audience's awareness of vertical video ads has a positive and significant relationship with the engagement of users 4- The moderating effect of gender and age was not significant in the relationship between vertical video ads and employees' cooperative behavior.
The results showed that, it can be claimed that vertical video advertising is effective in attracting the attention of the audience and will lead to their participation. Therefore, paying attention to this new approach in the field of online business can increase the effectiveness of advertisin

کلیدواژه‌ها [English]

  • vertical video advertising
  • interactive behavior of users
  • Instagram