موانع کارآفرینی بین‌الملل زنان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

10.30495/enkn.2023.74931.1102

چکیده

علی‌رغم اهمیت کارآفرینی بین‌الملل و موانع آن در بین زنان ایرانی، در مطالعات گذشته توجه شایانی به این مهم نشده است. لذا این پژوهش به بررسی موانع کارآفرینی زنان در ایران پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزء پژوهش‌های توصیفی با روش اکتشافی می باشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه دلفی فازی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۲۰ نفر از کارآفرینان زن درشهر تهران بوده است. ابتدا ۲۲ مانع از ادبیات تحقیق استخراج گردید که پس از توزیع به جامعه آماری، ۳ مانع دیگر توسط آنها پیشنهاد گردید که به پرسشنامه اضافه شد. تحلیل آماری پژوهش با استفاده از Exell و آمارهای توصیفی شامل میانه، مد، و میانگین انجام شده است. نتایج حاصل از پردازش داده‌ها ۲۰نشان داد که موانع کارآفرینی زنان ایرانی به ترتیب اولویت عبارتند از؛ ضعف در برقراری ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی، حمایت ناکافی دولت و مسئولان از فعالیت‌های اجتماعی زنان، عدم آشنایی با فرایند بین‌المللی شدن، تلاقی امور شرکت با مسائل خانوادگی و شخصی، رقابت شدید و ناسالم در جامعه، عدم آشنایی با بازاریابی و فروش محصولات، عدم استقلال مالی زنان، هزینه‌های بالای مربوط به تولید، شفاف نبودن مراحل کار و پیچیدگی فرایند بین‌المللی، موانع اجتماعی-فرهنگی، نداشتن سرمایه اولیه مورد نیاز، عدم اعتماد به نفس کافی زنان، قوانین دست و پاگیر و تشریفات قانونی، غیر پیش‌بینی بودن رخدادهای اجتماعی، نوسانات بیش از اندازه نرخ ارز، ترس از شکست، عدم روحیه ریسک‌پذیری، مردسالاری در جامعه و تعصبات محدودکننده در خصوص فعالیت زنان، عدم روحیه مدیریتی زنان، عدم روحیه کارآفرینی زنان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Entrepreneurship Barriers of Women Entrepreneurs in Iran

نویسنده [English]

  • Sahar Ahmadian
Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
چکیده [English]

Despite the importance of international entrepreneurship and its obstacles among Iranian women, this importance has not been paid much attention in past studies. Therefore, this research has investigated the obstacles to women's international entrepreneurship in Iran. The data collection method was a fuzzy Delphi questionnaire. The statistical population of the research included 20 female entrepreneurs in Tehran. First, 22 obstacles were extracted from the research literature, and after distribution to the statistical population, 3 other obstacles were suggested by them and added to the questionnaire. The statistical analysis of the research was done using Exell and descriptive statistics including mean, mode. and average. The results of data processing showed that the obstacles to Iranian women's entrepreneurship in order of priority are; Weakness in communication and communication skills, inadequate support of the government and officials for women's social activities, lack of familiarity with the process of internationalization, intersection of company affairs with family and personal issues, severe and unhealthy competition in society, lack of familiarity with marketing and sales of products, lack of Financial independence of women, high costs related to production, lack of transparency of work procedures and complexity of the international process, socio-cultural barriers, lack of required initial capital, lack of sufficient self-confidence of women, cumbersome laws and legal procedures, unpredictability of social events. excessive exchange rate fluctuations, fear of failure, lack of risk-taking spirit, patriarchy in society and restrictive prejudices regarding women's activities, lack of women's management spirit, lack of women's entrepreneurial spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Barriers
  • Entrepreneurs
  • Women entrepreneurs