ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکتهای شهر فرودگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی ،دبی ،امارات متحده عربی

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

4 دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

10.30495/enkn.2023.23059

چکیده

فضای رقابتی امروزه به گونه ای شده که دیگر شرکت ها نمی توانند با اجرای چند طرح کارآفرینانه به رقبای بازار که بسیار سریع و فرصت ساز هستند برتری یابندو باید شرایط به گونه ای باشد که همه پرسنل درون یک سازمان از روحیه کارآفرین و بازارساز بهره مند گردد تا بتوانند طرح های کارآفرینانه فردی و گروهی خود را به اجرا در آورند. از این در این مطالعه هدف محقق ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکتهای شهر فرودگاهی بوده است.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل مدیران، و استادان و خبرگانی که اثر شایان توجه، علمی و یا عملی در حوزه الگوی کارآفرینی سازمانی داشته‌اند، برگزیده شده است. از این رو در مرحه کیفی هفده نفر از خبرگان در مصاحبه حضور داشته و نمونه آماری این بخش را شکل داده‌اند. ابزار اساسی گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته با استفاده از پروتکل بوده و در بخش کمی جامعه آماری مشتمل بر مدیران کار آفرین شهرک های فرودگاهی بوده و محقق ار ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده کرده است.محقق نتایج پژوهش بخش کیفی و کدگذاری را در شش مقوله شامل شرایط علّی (رهبری کارآفرینانه، قابلیت‌های منابع انسانی، نیاز‌های جدید اجتماعی)، شرایط زمینه‌ای (فرهنگ و ارزش‌های سازمان، مأموریت و رسالت سازمان و ساختار سازمانی)، محوری (نوآوری، مخاطره‌پذیری هوشمندانه)، راهبرد (نوسازی استراتژیک، سیاست‌های توانمند‌ساز و مدیریت استعداد کارآفرین‌محور)، شرایط مداخله‌گر (محیط اقتصادی/اجتماعی)، پیامدها (تعالی سرمایه انسانی، بهبود عملکرد سازمان و ارزش آفرینی اجتماعی) ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting organizational entrepreneurship for airport cities Mix method research

نویسندگان [English]

  • Naser Aghaei 1
  • Hossein vazifehdust 2
  • Mohammad ali Abdolvand 3
  • Hamid reza Saeednia 4
1 phD student, Department of Business Administration,U.A.E Branch,Islamic Azad University,Dubai,United Arab Emirates.
2 Professor,Department of Business Administration,science and research Branch,Islamic Azad University ,Tehran Iran
3 Assistant professor , Department of Business Administration ,science and research Branch Islamic Azad University ,Tehran, Iran
4 Asociate professor ,Department of Business Management north Tehran branch ,Islamic Azad University ,Tehran, Iran
چکیده [English]

Today's competitive environment has become such that companies can no longer outdo market competitors who are very quick and opportunistic by implementing several entrepreneurial plans, and the conditions must be such that all personnel within an organization benefit from the entrepreneurial and market-making spirit. so that they can implement their individual and group entrepreneurial plans. Therefore, in this study, the goal of the researcher was to provide a model of organizational entrepreneurship in airport city companies. The statistical population of this research in the qualitative section includes managers, professors, and experts who have had a noteworthy scientific or practical effect in the field of organizational entrepreneurship model. Therefore, in the qualitative phase, seventeen experts were present in the interview and formed the statistical sample of this section. The basic tool for data collection in the qualitative phase of the research is a semi-structured interview using a protocol, and in the quantitative part, the statistical population includes business managers of airport towns, and the researcher has used a questionnaire tool to collect data. The researcher analyzed the results of the qualitative part and coding in six categories including causal conditions (entrepreneurial leadership, human resource capabilities, new social needs), contextual conditions (organizational culture and values, organization mission and organizational structure), central (innovation, intelligent risk-taking) ),strategy (strategic renewal, empowering policies and entrepreneur-oriented talent management), intervening conditions (economic/social environment), outcomes (human capital improvement, organizational performance improvement and social value creation) and presented in a small part to evaluate the paradigm model has been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "grounded theory
  • " "organizational entrepreneurship
  • " "airport city
  • " "mix method approach
  • "