ارائه الگوی تصمیم گیری کارآمد مالی کارآفرینان دانشگاهی (مطالعه فراترکیب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.30495/enkn.2023.23060

چکیده

در سال‌های اخیر، تصمیم‌گیری مالی کارآفرینان دانشگاهی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. چندین جریان پژوهشی در این حوزه وجود دارد؛ اما این زمینه از مدل‌های مفهومی جامع بی‌بهره مانده است. پژوهش حاضر با هدف سنتز ادبیات گسترده در مورد تصمیمات مالی کارآفرینان دانشگاهی صورت گرفته تا چارچوبی نظام مند از مولفه های تصمیم‌گیری مالی کارآفرینان دانشگاهی ارائه نماید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی با روش فراترکیب انجام شده است و برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع تصمیم‌گیری کارآمد مالی کارآفرینان دانشگاهی در بازه زمانی (1400-1380 و همچنین1990-2021) می‌باشد. کلید واژه‌های تصمیم‌گیری، تصمیمات مالی، تصمیم‌گیری کارآفرینان از پایگاه داده‌های داخلی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، پایان نامه دانشگاه تهران و گنج بتا، و پایگاه داده‌های خارجی همچون Scholar.google، Elsevier، Proquest مورد جستجو قرار گرفت. در این راستا 215 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و در نهایت 44 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل مضمون و ترکیب ادبیات مربوطه در مجموع 130 مضامین پایه، 17 مضامین پیش‌سازمان‌دهنده ثانویه، 7 مضامین پیش-سازمان‌دهنده اولیه طی فرایند جستجو و ترکیب نظامند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای تایید گردید. نتایج تحلیل نشان داد که مهمترین مضامین پیش‌سازمان‌دهنده اولیه شناسایی شده شامل؛ ویژگی فردی، ویژگی تصمیم‌گیری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for the financial Efficient Decision making Academic Entrepreneurs:( A Meta-Synthesis Approach)

نویسنده [English]

  • mohammad babaei
s
چکیده [English]

Entrepreneurial financial decision-making Academic Entrepreneurs has been a home of interest for many studies. There are several research streams in the field, but the context suffers from lack of holistic conceptual models. The purpose of this study was to synthesize an extensive literature on financial decisions Academic Entrepreneurs in order to present a comprehensive and integrated framework of financial decisions in the format of Academic Entrepreneurs paradigm. This research is applied, and the method is Meta-Synthesis. In this regard, 215 studies were evaluated on the topic, and finally 44 articles were selected purposefully and analyzed by open, pivotal, and selective coding method. A total of 130 codes, 17 concepts, 7 key categories were selected and analyzed during the systematic search and synthesis process and their validity was confirmed by Kauffman's kappa test. The results of the analysis showed that the most important identified key themes are: Conditions and consequences financial decision-making Academic Entrepreneurs, economic activity Academic Entrepreneurs, financial sourcing, Market defects, Political and legal changes. and finally, after seven stages of research, a comprehensive model of financial decisions Academic Entrepreneurs was formulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial Efficient Decision making Academic Entrepreneurs
  • Model
  • Meta-Synthesis Approach