دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، خرداد 1401 
بررسی مهمترین عامل در تاب آوری سازمانی شبکه بانکداری در شرایط تحریم

فرزاد شاه کرمی؛ رضا رستم زاده؛ جعفر صادق فیضی؛ محمد ژاسبان؛ نیما آذرمیر