دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1401 
بررسی مهمترین عامل در تاب آوری سازمانی شبکه بانکداری در شرایط تحریم

فرزاد شاه کرمی؛ رضا رستم زاده؛ جعفر صادق فیضی؛ محمد ژاسبان؛ نیما آذرمیر