دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، اسفند 1401 
مروری برنقش کارآفرینی اجتماعی بر توانمند سازی و اشتغال معلولین

امیرحمزه نخعی؛ احسانه نژادمحمد نامقی؛ سمیرا شاه منصوری