دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1402 
ارائه مدل کسب و کار انرژی‬های تجدیدپذیر با رویکرد کارآفرینی

10.30495/enkn.2023.72097.1068

شهرزاد هوشمندی نیا؛ کریم حمدی؛ سراج‌الدین محبی؛ افسانه زمانی مقدم


ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکتهای شهر فرودگاهی

10.30495/enkn.2023.23059

ناصر آقایی؛ حسین وظیفه دوست؛ محمدعلی عبدالوند؛ حمیدرضا سعیدنیا